84 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 666.18 KB      Lượt xem: 200      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

84 cấu trúc tiếng anh cơ bản thường gặp

Hãy luyện 84 cấu trúc tiếng anh ở bên dưới nhé!
------------
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something:? (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow. 

2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V:? (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V:? (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all. 

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something :? (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. 

5. Have/ get + something + done (past participle):? (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired. 

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something :? (đã đến lúc ai đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question. 

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something:? (làm gì... mất bao nhiêu thời gian... hoc tieng anh)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. 

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing:? (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here. 

9. S + find+ it+ adj to do something:? (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.e.g. I prefer reading books to watching TV. 


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi