Kiểm Toán Tiền Thực Hiện Tại EY Việt Nam

Số trang: 102      Loại file: pdf      Dung lượng: 976.91 KB      Lượt xem: 713      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................... 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT............................................................................................................ 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH........................................................................................................... 4
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................................... 8
1.1.Đặc điểm của khoản mục phải thu khách hàng ảnh hưởng đến kiểm toán Báo cáo tài chính 
do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện................................................................................. 10
1.1.1.Bản chất của khoản mục phải thu khách hàng ........................................... 10
1.1.2.Hạch toán kế toán các khoản phải thu khách hàng..................................... 12
1.1.3.Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải thu khách hàng..........18
1.2.Mục tiêu kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do 
Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện...................................................................................... 24
1.3.Qui trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do 
Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện...................................................................................... 26
1.3.1.Giai đoạn Lập kế hoạch và xác định rủi ro..................................................26
1.3.4.Giai đoạn kết thúc kiểm toán....................................................................... 42
CHƯƠNG 2...................................................................................................................................... 46
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO................................................................... 46
KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO 
CÔNG TY TNHH PwC........................................................................................................................ 46
VIỆT NAM THỰC HIỆN..................................................................................................................... 46
2.1.Thực trạng vận dụng qui trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 
trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện tại khách hàng 
Công ty A .................................................................................................................................... 46
2.1.1.Giai đoạn lập kế hoạch và xác định rủi ro kiểm toán..................................46
2.1.2.Giai đoạn lập chiến lược và đánh giá rủi ro kiểm toán............................... 52
2.1.3.Giai đoạn thực hiện kiểm toán.....................................................................60
2.1.4.Giai đoạn kết thúc kiểm toán....................................................................... 68
2.2.Thực trạng vận dụng qui trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 
trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện tại khách hàng 
Công ty B..................................................................................................................................... 70
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi