Luận án tiến sĩ kinh tế 2022 - xây dựng thương hiệu

Số trang: 197      Loại file: docx      Dung lượng:      Lượt xem: 21      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU  .....................................................................................................................  1
1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................................. 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu.................................................................................. 6
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................. 13
4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu …………………………………………...…….13
5. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………...………14
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu………………………….…...15
7. Điểm mới của luận án…………………………………………………………..…..16
8. Kết cấu của luận án……………………………………………………………...….16
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ  XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG
..................................................................................................................................  17
1.1. Tổng quan về thương hiệu địa phương................................................................... 17
1.1.1. Các khái niệm…………………………….………………………………………..17
1.1.2. Các nội dung của thương hiệu địa phương  …………………………..……..26
1.1.3. Vai trò và lợi ích của thương hiệu địa phương ……………………….………30
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu địa phương……………...………...33
1.2. Xây dựng thương hiệu địa phương………………………….................................37
1.2.1. Các mô hình phát triển thương hiệu địa phương ……………………………..37
1.2.2. Các giai đoạn xây dựng thương hiệu địa phương………………………….…40
1.2.3. Năng lực xây dựng thương hiệu địa phương……………………………...…...42
1.3. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương…………………………………44
1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng  thương hiệu địa phương của một số  địa phương trên 
thế giới…………………...……………………………………………………….44
1.3.2. Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu địa phương của các địa phương trong 
nước …………………………………………..…………………………………………...49
1.3.3.  Bài  học  về  xây  dựng  thương  hiệu  địa  phương  đối  với  tỉnh  Bà  Rịa   Vũng 
Tàu………………………………………………………………………………………….54
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG  TỈNH 
BÀ RỊA VŨNG TÀU  ................................................................................................  57
2.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu……………………..57 
iv
2.1.1. Điều kiện tự nhiên…………………………….…………………………………...57
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội…………………………….…...………………………..59
2.2. Phân tích thực trạng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu………………………...65
2.2.1.  Thương  hiệu  tỉnh  BRVT  gắn  với  thương  mại  hàng  hóa,  dịch  vụ  và  kinh 
doanh………………………………………………………………………………….65
2.2.2. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với du lịch………………………..………………67
2.2.3. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với đầu tư………………………………………..72
2.2.4. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với dịch vụ  công và phát triển các chỉ  tiêu xã 
hội  .......................................................................................................................  76
2.2.5. Thương hiệu tỉnh BRVT gắn với thu hút con người đến sống và làm việc tại 
BRVT  .................................................................................................................  82
2.3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu…………………………………………………………………………87
2.3.1. Các nhân tố bên trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................  87
2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  ..........................................  105
2.4. Đánh giá chung về thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rị a Vũng Tàu..............109
2.4.1. Những kết quả, thành tựu đạt được  ..........................................................  110
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân  ...............................................................  112
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA 
PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2025  .......................................  115
3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước.......................................................................................115
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và toàn cầu hóa  ............................................................  115
3.1.2. Bối cảnh trong nước  ................................................................................  118
3.1.3. Cơ hội và thách thức ...............................................................................  121
3.2.  Đề  xuất  lựa  chọn  mô  hình  và  quy  trình  xây  dựng  thương  hiệu  tỉnh  Bà  Rịa  Vũng 
Tàu............................................................................................................................................125
3.2.1. Mô hình xây dựng thương hiệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  .............................  125
3.2.2. Quy trình xây dựng thương hiệu  ..............................................................  131
3.3. Định hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu tỉ nh Bà Rịa Vũng Tàu......................140
3.3.1. Quan điểm và định hướng........................................................................  140 
v
3.2.2. Nhóm các giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với từng nội dung của thương 
hiệu địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu..............................................................  142
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ..................................................................................  148
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ  .........................................................  150
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................  151
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi