Tài liệu bồi dưỡng công chức - Thực hiện cải cách hành chính cấp tỉnh - Bộ Nội Vụ

Số trang: 329      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.28 MB      Lượt xem: 649      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
MỤC LỤC PHẦN MỘT .............................................................................................................................9
KIẾN THỨC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ........................................................................9
CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH..........................................9 I.
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC............................................................................9
1. Khái niệm cải cách hành chính nhà nước .........................................................................9
2. Sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước ................................................................9
II. CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CỦA CHÍNH PHỦ ................................................11
1. Chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính nhà nước..............................11
2. Quá trình thực hiện của Chính phủ.................................................................................16
2.1. Cải cách thủ tục hành chính với Nghị quyết số 38/CP năm 1994 của Chính phủ...16
2.2. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII từ 1995 – 1998 ..............................16
2.3 Triển khai CCHC thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII năm 1999 ..........17
2.4. Triển khai cải cách hành chính thông qua Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. ............................................................................18
2.5. Triển khai cải cách hành chính thông qua Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. ............................................................................20
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH....................................................................................................................................23
1. Bài học thực tiễn từ việc thực hiện cải cách hành chính ở trong nước.......................23
1.1. Những đặc trưng của cải cách hành chính Việt Nam ..............................................23
1.2. Bài học từ thực tiễn triển khai thực hiện cải cách hành chính.................................25
2. Kinh nghiệm cải cách hành chính một số nước..............................................................26 2.1. Australia...................................................................................................................26
2.2. Kinh nghiệm cải cách cung ứng dịch vụ công của Chính phủ Hoa Kỳ...................30
2.3. Cộng hòa Liên bang Đức.........................................................................................34
2.4. Malaysia...................................................................................................................35
2.5. Cải cách hành chính ở Trung Quốc .........................................................................35
2.6. Cải cách hành chính ở Nhật Bản .............................................................................36
2.7. Cải cách hành chính ở một số nước khác ................................................................37
2.8. Một số bài học kinh nghiệm ....................................................................................37
CHUYÊN ĐỀ 2: NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020.........................................................39
I. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020...39
1. Mục tiêu..........................................................................................................................39
2. Trọng tâm........................................................................................................................39
3. Các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 ....................................................................................................................................39
3.1. Cải cách thể chế .......................................................................................................39
3.2. Cải cách thủ tục hành chính.....................................................................................41
3.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước .......................................................43
3.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...............45
3.5. Cải cách tài chính công............................................................................................47
3.6. Hiện đại hóa hành chính ..........................................................................................48
II. KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016-2020 49
1. Mục tiêu..........................................................................................................................50
2. Yêu cầu ...........................................................................................................................50
3. Nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020......................................51
3.1. Cải cách thể chế .......................................................................................................51
3.2. Cải cách thủ tục hành chính.....................................................................................52
3.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước .......................................................52


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi