Tham dinh du an dau tu

Số trang: 82      Loại file: docx      Dung lượng: 1.69 MB      Lượt xem: 93      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö
Baøi ñoïc[1]
Boû qua nhöõng khaùi nieäm haøn laâm vaø nhöõng ñònh nghóa chöùa ñöïng bieát bao ngoân töø hoa myõ, gaây tranh caõi vaø toán keùm nhieàu giaáy möïc, baûn chaát ñích thöïc cuûa döï aùn ñaàu tö suy cho cuøng chæ ñôn giaûn laø vieäc boû ra nhöõng ñoàng tieàn ngaøy hoâm nay ñeå kyø voïng seõ thu ñöôïc chuùng veà trong töông lai.
Doøng tieàn chi ra hoâm nay laø thöïc nhöng doøng tieàn seõ thu veà trong töông lai môùi chæ laø döï ñoaùn, haõy coøn laø nhöõng con soá voâ hoàn, ñoâi khi ñöôïc goït giuõa raát ñeïp, naèm yeân laønh treân nhöõng trang giaáy traéng maø thoâi. Chính vì caùi ngaøy mai chöa bieát aáy maø ai cuõng toû ra coù lyù khi nghó veà döï aùn.
Nhöng tieàn teä coù tính thôøi gian. Toâi, baïn, caùc nhaø tö baûn vaø caû Baø Ngoaïi chaân queâ nöõa, ai cuõng muoán nhaän ñöôïc ñoàng tieàn chaéc chaén ngaøy hoâm nay (ñoàng tieàn an toaøn) hôn laø nhöõng ñoàng tieàn khoâng chaéc chaén (ñoàng tieàn ruûi ro) vaøo naêm sau.
Maët khaùc, caùc nguoàn löïc luoân haïn heïp chöù khoâng phaûi laø voâ taän. Thaåm ñònh, löïa choïn vaø quyeát ñònh ñaàu tö vaøo moät döï aùn cuõng coù nghóa laø chaáp nhaän boû qua cô hoäi ñaàu tö vaøo moät döï aùn khaùc [2].  
Cöù nhö vaäy, döï aùn khoâng coù gì laø gheâ gôùm caû maø traùi laïi, noù chöùa ñöïng nhöõng ñieàu raát gaàn guõi vôùi suy nghó töï nhieân cuûa taát caû moïi ngöôøi. Nhöõng caâu hoûi thaät ñôn giaûn vaø bình thöôøng nhö vaäy seõ trôû thaønh chuû ñeà daãn daét cho caùc thaûo luaän cuûa chöông naøy.
Do phaïm vi cuûa chuû ñeà quyeån saùch, moät soá noäi dung saâu hôn veà thaåm ñònh döï aùn seõ khoâng coù dòp ñeà caäp ñeán [3]. Chöông naøy chæ nhaèm taäp trung thaûo luaän nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät: tính thôøi gian cuûa tieàn teä; kyõ thuaät chieát khaáu doøng tieàn; heä thoáng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn, xöû lyù laïm phaùt, kyõ thuaät phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn.
I. Vì sao tieàn teä coù tính thôøi gian
Moät ñoàng tieàn coù giaù trò khaùc nhau vaøo hai thôøi ñieåm khaùc nhau. Khoaûng caùch thôøi gian caøng daøi vaø cô hoäi sinh lôøi caøng cao thì söï khaùc bieät trong giaù trò giöõa hai thôøi ñieåm cuûa noù caøng lôùn.


[1]   Trích chöông 12, saùch: Keá toaùn quaûn trò (2003), NXB Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. HCM, NXB Thoáng keâ taùi baûn laàn thöù hai, cuøng taùc giaû.
[2]     Khoa hoïc kinh teá suy ñeán cuøng laø khoa hoïc veà söï khan hieám caùc nguoàn löïc. Quaû vaäy, neáu nguoàn löïc laø voâ taän thì seõ khoâng coøn kinh teá hoïc vaø taát nhieân khoâng caàn phaûi thaåm ñònh döï aùn vaø caû moân hoïc keá toaùn quaûn trò naøy, cuõng khoâng caàn nöõa.
[3]     Coù theå tham khaûo caùc saùch (cuøng taùc giaû): Phaân tích hoaït ñoäng doanh nghieäp (2000)-NXB ÑHQG, NXB Thoáng keâ taùi baûn laàn thöù saùu; Phaân tích quaûn trò taøi chính (2002)-NXB ÑHQG, NXB Thoáng keâ taùi baûn laàn thöù ba.

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi