Câu hỏi và đáp án tự luận - chủ nghĩa Mac - Lenin

Số trang: 89      Loại file: doc      Dung lượng: 622.00 KB      Lượt xem: 353      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
35 câu hỏi-trả lời phần Triết học
26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị
20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học
Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là học tập những chân lý 
phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta
Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế
chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và 
phát triển; b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư 
tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng và 
phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; d) là khoa học 
về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về
những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi