[Chuyên đề] Quy trình định giá bất động sản thế chấp là nhà ở trong hoạt động cho vay tại Techcombank

Số trang: 85      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.02 MB      Lượt xem: 2011      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Quy trình định giá bất động sản thế chấp là nhà ở trong hoạt động cho vay tại Techcombank
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................... 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ Ở TRONG NGÂN HÀNG......................................................... 4
I.  Hoạt động cho vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng............... 4
1 Bất động sản và đặc điểm của bất động sản................................. 4
2 Thế chấp bất động sản................................................................. 6
2.1 Khái niệm.............................................................................. 6
2.2 Phân loại cho vay thế chấp bất động sản............................... 7
2.3  Đặc điểm và phân loại bất động sản thế chấp....................... 8
2.4 Điều kiện đối với bất động sản thế chấp:............................... 9
2.5 Mối quan hệ giữa các bên liên quan trong thế chấp bất động sản.        10
2.6 Vai trò và ý nghĩa của hoạt động cho vay thế chấp............. 12
II Định giá bất động sản thế chấp..................................................... 12
1 Khái niệm về định giá bất động sản thế chấp............................. 12
1.1 Định giá bất động sản thế chấp............................................ 12
1.2 Nhân tố ảnh hưởng tới định giá bất động sản thế chấp........ 13
2 Các căn cứ và nguyên tắc định giá bất động sản cơ bản............. 14
2.1 Các căn cứ định giá.............................................................. 14
2.2 Các nguyên tắc định giá....................................................... 16
3 Nội dung và các phương pháp định giá bất động sản cho vay thế chấp     17
3.1 Phương pháp định giá so sánh............................................. 17
3.2 Phương pháp chi phí............................................................ 20
3.3 Phương pháp thu nhập........................................................ 22
4 Quy trình định giá bất động sản................................................. 25
4.1 Xác định các vấn đề cần định giá......................................... 25
4.2 Lập kế hoạch định giá:......................................................... 25
4.3 Khảo sát hiện trường và thu nhập thông tin về bất động sản 25
4.4 Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản..................... 26
4.5 Lập báo cáo định giá............................................................ 26
5 Quản lí và xử lí bất động sản thế chấp....................................... 26
5.1 Quản lí bất động sản thế chấp............................................. 26
5.2 Xử lí bất động sản thế chấp................................................. 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ Ở TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK............................................................................................................ 29
I-  Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng Techcombank....... 29
1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank.. 29
2 Chức năng và nhiệm vụ.............................................................. 30
3 Cơ cấu tổ chức........................................................................... 32
4 Giới thiệu phòng định giá bất động sản tại ngân hàng Techcombank..... 33
II Quy trình cho vay thế chấp bằng bất động sản là nhà ở tại Techcombank. 34
1 Tiếp nhận hồ sơ định giá bất động sản nhà ở............................. 34
1.1 Tiếp nhận hồ sơ khách hàng................................................ 34
1.2 Kiểm tra và xét duyệt trước khi cho vay.............................. 37
1.3 Hoàn thiện thủ tục nhận thế chấp và kí kết hợp đồng thế chấp bất động sản nhà ở................................................................................................... 39
1.4 Lập phiếu đề nghị định giá................................................... 40
2 Định giá trực tiếp bất động sản nhà ở........................................ 43
3 Quản lý và xử lý bất động sản thế chấp là nhà ở....................... 51
3.1 Quản lý bất động sản thế chấp là nhà ở............................... 51
3.2 Xử lý nhà ở  thế chấp........................................................... 52
III  Đánh giá công tác cho vay thế chấp bất động sản nhà ở tại ngân hàng Techcombank   55
1. Những thành công trong hoạt động cho vay thế chấp bằng bất động sản nói chung và bất động sản nhà ở nói riêng......................................................... 55
2 Khó khăn và tồn tại................................................................... 58
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK... 66
I Định hướng phát triển hoạt động định giá bất động sản thế chấp nói chung và bất động sản nhà ở nói riêng tại ngân hàng Techcombank.................................... 66
II  Một số đề giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình định giá bất động sản nhà ở tại ngân hàng Techcombank............................................................. 68
A-Giải pháp hoàn thiện quy trình định giá bất động sản nhà ở  tại Techcombank     68
1. Giải pháp từ phía nhà nước...................................................... 68
1.1 Giải pháp về quản lí............................................................ 68
1.2 Giải pháp về chính sách pháp lí.......................................... 69
1.3Giải pháp về vẩn đề đào tạo nhân lực định giá bất động sản nói chung                    71
2. Giái pháp từ phía ngân hàng..................................................... 71
2.1. Giải pháp về công tác đào tạo chuyên viên định giá bất động sản.     71
2.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình định giá bất động sản nhà. 72
2.2.1.  Tuân theo qui trình định giá chung................................. 72
2.2.2. Tăng tính chính xác, hợp lý của các thông tin sử dụng trong quá trình định giá  72
2.3. Xây dựng hệ thống thu thập và cung cấp thông tin để làm dữ liệu cho các cuộc định giá bất động sản nhà ở............................................................... 72
B- Kiến nghị..................................................................................... 73
KẾT LUẬN........................................................................................ 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi