Đặc điểm của Đầu tư phát triển

Số trang: 5      Loại file: pdf      Dung lượng: 362.26 KB      Lượt xem: 1661      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đặc điểm của Đầu tư phát triển

Đặc điểm của đầu tư phát triển. Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản lý đầu tư. I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÓ CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU SAU: 1. Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn. Vốn đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của vốn nói chung. Vốn đầu tư phát triển là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất (tăng thêm tài sản cố định và tài sản lưu động) và các khoản đầu tư phát trỉển khác. Trên phạm vi nền kinh tế, vốn đầu tư phát triển bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn lưu động bổ sung và vốn đầu tư phát triển khác.Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là quan trọng nhất. Đó là những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hay là khôi phục năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế. Quy mô các dự án đầu tư có lớn hay không thể hiện ở nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, các dự án đầu tư cũng cần một số lượng lao động rất lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. 2. Thời kỳ đầu tư kéo dài. Thời kỳ đầu tư được tính từ khi khởi công thực hiện dự án cho đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Do quy mô các dự án đầu tư thường rất lớn nên thời gian hoàn thành các dự án thường tốn rất nhiều thời gian, có khi tới hàng chục năm như các công trình thuỷ điện, xây dựng cầu đường... Thời gian thực hiện các dự án đầu tư dài kéo theo sự ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng, do đó có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, thờ i gian thu hồi vốn châ ̣m.Thờ i gian đầu tư cà ng dà i thı̀rủ i ro cũ ng như chi phı́ đầu tư la ̣i cà ng lớ n, hơn nữ a, nó cò n ả nh hưởng đến khả năng ca ̣nh tranh củ a doanh nghiê ̣p.Do vốn lớn lại nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trı́vốn và cá c nguồn lực tâ ̣p trung hoà n thà nh dứ t điểm từ ng ha ̣ng mu ̣c công trınh, qu ̀ ả n lý chă ̣t chẽtiến đô ̣kế hoach v ̣ ốn đầu tư, khắc phuc t ̣ ınh tr ̀ ang thi ̣ ếu vốn, nợđong v ̣ ốn đầu tư xây dưng cơ b ̣ ả n nhằm han ch ̣ ế thấp nhất nhữ ng măt tiêu c ̣ ưc c ̣ ó thể xả y ra trong thờ i kỳ đầu tư. Quán triệt: 3. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư được tính từ khi đưa vào hoạt động cho đến khi hết hạn sử dụng và đào thải công trình.Các thành quả của hoạt động đầu tư có thể kéo dài hàng chục năm hoặc lâu hơn thế như Vạn lý trường thành ở Trung Quốc, nhà thờ và đấu trường La Mã ở Italia...trong quá trình vận hành các kết quả của đầu tư phát triển chịu tác động cả hai mặt, tích cực và tiêu cực của nhiêù yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội...Do đó , yêu cầu đăt ra đ ̣ ối vớ i công tá c đầu tư là rất lớ n, nhất là về công tá c dựbá o về cung cầu thi trự ờ ng sả n phẩm đầu tư trong tương lai, quả n lý tốt quá trı̀ nh vân ḥ à nh, nhanh chó ng đưa thà nh quả đầu tư đưa và o sử dung, ho ̣ at đ̣ ông t ̣ ối đa công suất để nhanh chó ng thu hồi vốn, trá nh hao mò n vô hınh, ch ̀ ú ý đến cả đô ̣ trễthờ i gian trong đầu tư. Đây là đăc đi ̣ ểm có ả nh hưởng rất lớ n đến công tá c quả n lý hoat đ̣ ông đ ̣ ầu tư. 4. Đặc điểm thứ tư là các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được tạo dựng
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi