Giải 02 bài tập Quản trị kinh doanh (kèm Lời giải)

Số trang: 3      Loại file: pdf      Dung lượng: 246.53 KB      Lượt xem: 6111      Lượt tải: 8

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Giải 02 bài tập Quản trị kinh doanh (kèm Đáp án)

Tình hình kinh doanh của công ty A trong thời kỳ 2008-2011 được cho trong bảng sau: ĐVT: tr.đồng Năm Tổng vốn kinh doanh Lãi ròng Tiền trả lãi vốn vay Doanh thu Lao động bình quân ( người) 2008 8750 1300 160 17810 400 2009 9125 1425 180 19000 350 2010 9800 1640 220 21020 300 2011 10700 1960 280 23900 450 1. Từ số liệu cho trong bảng trên hãy tính các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh (có thể tính được) của công ty 2. Nếu doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh trong toàn ngành là 22% thì có nhận xét gì về hiệu quả kinh doanh của công ty? Bài giải: 1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 1. Tổng vốn kinh doanh 8750 9125 9800 10700 2. Lãi ròng 1300 1425 1640 1960 3. Tiền trả lãi vốn vay 160 180 220 280 4. Doanh thu 17810 19000 21020 23900 5. Lao động bình quân 400 350 300 450 6. Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh DVKD (%) = (ΠR + TLv) x 100/VKD =( (2)+(3))*100/(1) 16,69 17,59 18,98 20,93 7. Doanh lợi của doanh thu bán hàng: DTR (%) = ΠR x 100/TR (2)*100/(4) 7,3 7,5 7,8 8,2 Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 2 8. Sức sản xuất của 1 đồng vốn kinh doanh SSXVKD (%) = TR/VKD =(4)*100/(1) 2,035 2,082 2,144 2,234 9. Sức sinh lời bQ của lđ ΠBQLD = ΠR/LBQ (2)*100/(5) 3,25 4,07 5,47 4,36 2. Nếu DVKD toàn ngành = 22% thì có thể kết luận DN kinh doanh chưa có hiệu quả, - Nhìn chung, qua các năm doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh đều tăng, năm 2008 là 16,69% cho đến năm 2011 là 20,93%. Tuy nhiên mức tăng này < 22% Bài 2: Bài tập số 58 trang 139 sách hướng dẫn thực hành QTKD Bài giải: 1.Từ chỉ tiêu lãi ròng chưa thể kết luận DN làm ăn có hiệu quả Năm Tổng vốn Doanh thu thực tế CPKD thực tế CPKD kế hoạch Lãi ròng DVKD % DTR % HTN % 2006 8.050 12.500 11.724 11.680 776 9,639 6,208 100,377 2007 8.150 13.450 12.670 12.600 780 9,571 5,799 100,556 2008 8.500 13.750 12.588 12.700 1162 13,671 8,451 99,118 2009 9.000 15.750 14.175 14.250 1575 17,500 10,00 99,474 2.Qua các chỉ tiêu HQKD vừa tính có thể kết luận - Doanh lợi của vốn kinh doanh có xu hướng tăng(riêng năm 2007 giảm nhẹ) - Doanh lợi của doanh thu bán hàng có xu hướng tăng ( riêng năm 2007 giảm nhẹ) - Hiệu quả kinh doanh tiềm năng xấp xỉ 100 (Tốt) 3.Với chỉ số trung bình của ngành về doanh lợi trên vốn tự có và doanh lợi doanh thu bán hàng có thể kết luận: Facebook: @Dethivaonganhang www.facebook.com/dethivaonganhang www.ThiNganHang.com S Á C H – T À I L I Ệ U T H I T U Y Ể N Trang 3 - Về sử dụng vốn kinh doanh: Riêng năm 2007 việc sử dụng vốn kinh doanh của DN là chưa có hiệu quả - Về chỉ tiêu Doanh lợi doanh thu bán hàng : DN được coi là luôn có hiệu quả trong giai đoạn 2006-2009
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi