Khóa Luận - Sức sản xuất của đàn gà Isa Brown đẻ trứng thương phẩm nuôi tại trại Lâm Huế - Nghĩa Đạo – Thuận Thành – Bắc Ninh

Số trang: 58      Loại file: docx      Dung lượng:      Lượt xem: 117      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 Sức  sản xuất của đàn gà Isa Brown đẻ  trứng thương phẩm nuôi tại  trại Lâm Huế  - Nghĩa Đạo – Thuận Thành – Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN  .....................................................................................................  i
MỤC LỤC  .........................................................................................................  ii
DANH MỤC CÁC BẢNG  ................................................................................  iv
DANH MỤC CÁC BẢNG  ................................................................................  iv
DANH MỤC CÁC HÌNH  ..................................................................................  v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  .........................................................................  vi
PHẦN I: MỞ ĐẦU  ...........................................................................................  1
1.1.  ĐẶT VẤN ĐỀ  .......................................................................................  1
1.2.  MỤC ĐÍCH  ...........................................................................................  2
1.3.  Ý NGHĨA  ..............................................................................................  2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................  3
2.1.   KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIA CẦM  ...........  3
2.1.1.   Khái niệm về sinh trưởng  .......................................................................  3
2.1.2.   Các yếu tố ảnh hưởng đến khả  năng sinh trưởng  ....................................  4
2.2.   CÁC CHỈ   TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIA CẦM  ...........  8
2.2.1.   Sinh trưởng tích lũy  ...............................................................................  8
2.2.2.   Sinh trưởng tuyệt đối .............................................................................  8
2.2.3.   Sinh trưởng tương đối  ............................................................................  9
2.3.   KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GIA CẦM  ............................................  9
2.3.1.   Cấu tạo cơ quan sinh dục và sự tạo trứng.  ..............................................  9
2.3.2.   Khối lượng trứng .................................................................................  14
2.4.   SỨC SẢN XUẤT TRỨNG GIA CẦM  ................................................  14
2.4.1.   Năng suất trứng  ....................................................................................  14
2.4.2.   Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất trứng ......................................  15
2.5.   HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN Ở GIA CẦM  ................................  19
2.6.   TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  .................  20
2.6.1.   Tình hình nghiên cứu trong nước  .........................................................  20
2.6.2   Tình hình nghiên cứu ngoài nước  .........................................................  21
2.7.   GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG GÀ ISA BROWN  .......................................  22 
iii
PH ẦN III: ĐỐI TƯ ỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU  ......  23
3.1.   Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu........................................  23
3.2.   Nội dung nghiên cứu  ............................................................................  23
3.2.1   Khả  năng sinh trưởng và nuôi sống giai đoạn từ 1 đến 17 tuần tuổi .....  23
3.2.2    Khả  năng sinh sản giai đoạn 18-50 tuần tuổi  ........................................  23
3.2.   Phương pháp nghiên cứu  ......................................................................  23
3.2.1   Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc  ...........................................  23
3.3.2.   Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu  ........................................................  25
3.3.3.   Phương pháp xử lý số  liệu  ....................................................................  27
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN......................................................  28
4.1.    KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ ISA BROWN GIAI 
ĐOẠN HẬU BỊ  ...................................................................................  28
4.1.1.   Tỷ  lệ nuôi sống của gà Isa Brown giai đoạn gà con và gà hậu bị (1-17TT)  ...................................................................................................  28
4.1.2.   Khối lượng gà giai đoạn hậu bị  ............................................................  31
4.1.3.   Lượng thu nhận thức ăn  .......................................................................  33
4.2.   KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN GÀ  ............................................  34
4.2.1   Tuổi thành thục sinh dục  ......................................................................  34
4.2.2.   Tỷ  lệ đẻ và năng suất trứng  ..................................................................  35
4.2.3.   Hiệu quả sử dụng thức ăn qua các tuần đẻ  ............................................  39
4.2.4.   Tỷ  lệ hao hụt của gà Isa Brown giai đoạn sinh sản  ...............................  41
4.2.5   Khối lượng trứng qua các tuần tuổi  ......................................................  44
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .......................................................  46
5.1   KẾT LUẬN  .........................................................................................  46
5.2.   ĐỀ NGHỊ  .............................................................................................  46
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ..............................................................................  47
PHỤ LỤC........................................................................................................  50 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi