[Khoá luận tốt nghiệp] Đặc điểm bệnh lý bệnh do Escherichia coli ở vịt bầu trắng và biện pháp điều trị

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.23 MB      Lượt xem: 208      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Lời cam đoan ..................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ........................................................................................................................ ii
Mục lục  ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ...................................................................................................... vi
Danh mục bảng ............................................................................................................... vii
Danh mục ảnh .................................................................................................................. ix
Trích yếu luận văn ............................................................................................................ x
Thesis abstract ................................................................................................................. xii
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.   Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
1.2.   Mục tiêu của đề tài .............................................................................................. 2
Phần 2. Tổng quan tài liệu ............................................................................................. 3
2.1.   Bệnh E. Coli  ở gia cầm (colibacillosis) ............................................................. 3
2.1.1.   Căn bệnh ............................................................................................................. 4
2.1.2.   Một số đặc tính truyền lây .................................................................................. 5
2.1.3.   Cơ chế sinh bệnh ................................................................................................ 6
2.1.4.   Một số thể bệnh chủ yếu ..................................................................................... 6
2.1.5.   Chẩn đoán ........................................................................................................... 8
2.2.   Một số đặc tính của vi khuẩn E. Coli  nói chung và các chủng gây bệnh ở 
gia cầm nói riêng ................................................................................................ 9
2.2.1.   Đặc tính hình thái ............................................................................................... 9
2.2.2.   Đặc tính nuôi cấy ................................................................................................ 9
2.2.3.   Đặc tính sinh hóa .............................................................................................. 10
2.2.4.   Sức đề kháng ..................................................................................................... 10
2.2.5.   Các yếu tố độc lực quan trọng và đặc tính gây bệnh của vi khuẩn E. coli 
gây bệnh ở gia cầm ........................................................................................... 10
2.3.   Một số nghiên cứu về tính kháng kháng sinh của vi khuẩn E.coli ................... 18
2.4.   Đặc tính gây bệnh của vi khuẩn E. Coli .......................................................... 19
2.5.   Phòng bệnh ....................................................................................................... 20
2.6.   Một số đặc điểm giống vịt bầu cánh trắng ........................................................ 21
2.7.   Một số đặc điểm về sinh lý máu ....................................................................... 23 
iv
2.7.1.   Chức năng ......................................................................................................... 23
2.7.2.   Thành phần và tính chất lý học của máu .......................................................... 24
Phần 3. Đối tượng - nội dung và phương pháp nghiên cứu .................................... 26
3.1.   Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 26
3.2.   Địa điểm nghiên cứu ......................................................................................... 26
3.3.   Nội dung và phương pháp nghiên cứu .............................................................. 26
3.3.1.   Tình hình mắc bệnh E.coli  trên đàn vịt bầu trắng nuôi tại một số nông hộ 
thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2018 – 2019 ........................... 26
3.3.2.   Điều tra tỷ lệ vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli theo lứa tuổi, theo mùa nuôi 
tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cụ thể ............. 26
3.3.3.   Theo dõi các biểu hiện lâm sàng ở vịt bầu trắng mắc bệnh E.coli  nuôi tại 
một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: bằng quan sát, 
theo dõi trực tiếp và ghi chép cụ thể (trên cơ sở phân lập vi khuẩn) ................ 27
3.3.4.   Theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu ở vịt bầu trắng mắc bệnh 
E.coli nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. ..... 27
3.3.5.   Xác  định  tổn  thương  bệnh  lý đường  tiêu  hóa  ở  vịt  bầu  trắng  mắc  bệnh 
E.coli  nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. .... 28
3.3.6.   Xây dựng phác đồ điều trị thử nghiệm. ............................................................ 28
3.3.7.   Xử lý số liệu ...................................................................................................... 28
Phần 4. Kết quả và thảo luận ....................................................................................... 29
4.1.   Tình hình mắc bệnh E.coli trên đàn vịt bầu trắng nuôi tại một số nông hộ 
thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên qua hai năm 2018 – 2019 .............. 29
4.2.   Tỷ lệ vịt bầu trắng mắc bệnh E. Coli  theo độ tuổi, theo mùa vụ trên đàn 
vịt  bầu  trắng  nuôi  tại  một  số  nông  hộ  thuộc  huyện   Khoái  Châu,  tỉnh 
Hưng Yên .......................................................................................................... 30
4.2.1.   Tỷ lệ vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli  theo mùa trên đàn vịt bầu trắng nuôi 
tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ......................... 30
4.2.2.   Tỷ lệ vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli  theo độ tuổi trên đàn vịt bầu trắng 
nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ................. 32
4.3.   Các biểu hiện lâm sàng ở vịt bầu trắng mắc bệnh E. Coli trên đàn vịt bầu 
trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ........ 33 
v
4.4.   Một số chỉ tiêu huyết học ở vịt bầu trắng mắc bệnh E. Coli  trên đàn vịt 
bầu trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên .................................................................................................................... 35
4.4.1.   Một số chỉ tiêu sinh lý máu ở vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli trên đàn vịt 
bầu trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên .................................................................................................................... 35
4.4.2.   Một số chỉ tiêu sinh hoá máu ở vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli  trên đàn vịt 
bầu trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên. ................................................................................................................... 42
4.5.   Tổn  thương  bệnh  lý  ở  vịt  bầu  trắng  mắc  bệnh  E.  Coli  trên  đàn  vịt  bầu 
trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái châu, tỉnh Hưng Yên ......... 48
4.5.1.   Tổn thương bệnh lý đại thể ở vịt bầu trắng mắc bệnh E. coli. ......................... 48
4.5.2.   Tổn  thương  bệnh  lý  vi  thể  đường  ruột  ở  vịt  bầu  trắng  mắc  bệnh  E. coli 
trên đàn vịt bầu trắng nuôi tại một số nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên .................................................................................................. 52
4.6.   Kết quả xác định khả năng mẫn cảm của vi khuẩn E. Coli phân lập được ở 
vịt  bầu trắng  bệnh  trên  đàn  vịt  bầu  trắng  nuôi tại một  số  nông  hộ  thuộc 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ................................................................. 54
4.7.   Kết quả điều trị thử nghiệm bệnh E. Coli  trên vịt bầu trắng thuộc một số 
nông hộ thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ......................................... 56
Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 60
5.1.   Kết luận ............................................................................................................. 60
5.2.   Kết luận ............................................................................................................. 60
Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 62
Phụ lục   .......................................................................................................................... 66 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi