[Khoá luận tốt nghiệp] Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CP Tư vấn xây dựng

Số trang: 139      Loại file: doc      Dung lượng: 530.66 KB      Lượt xem: 224      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  ..........................................................................................  i
BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT:  ................................................  iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.........................................................................  vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ  ..................................................................................  vii
DANH MỤC HÌNH VẼ..............................................................................  vii
LỜI MỞ ĐẦU  ...............................................................................................  1
1. Tính cấp thiếp của đề tài:  .........................................................................  1
2. Phạm vi nghiên cứu:  ................................................................................  2
3. Mục tiêu nghiên cứu:  ...............................................................................  2
4. Đối tượng nghiên cứu:  .............................................................................  2
5. Phương pháp nghiên cứu:  ........................................................................  2
6. Tên đề tài:  ...............................................................................................  2
CHƯƠNG 1.  LÝ LUẬN CHUNG VỀ  VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ
VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP  ...............................................  4
1.1  Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp:  .  4
1.1.1  Khái niệ m và đặ c điể m  vố n lưu độ ng c ủa doanh nghi ệ p:  ........   4
1.1.2  Phân loạ i v ố n lưu độ ng :  ................................ .......................   5
1.1.3  Nguồ n hình thành v ố n lưu độ ng c ủa doanh nghi ệ p:   ................   6
1.2  Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp  ............................................  8
1.2.1  Khái niệ m và mục tiêu quả n tr ị  vố n lưu độ ng c ủa doanh nghi ệ p:
8
1.2.2  Nộ i dung qu ả n tr ị  vố n lưu độ ng c ủa doanh nghi ệp ..................   9
1.2.3  Các chỉ  tiêu đánh giá tình hình qu ả n tr ị  vố n lưu độ ng c ủa doanh 
nghiệp   ................................ ................................ ........................   22
1.2.4  Các  nhân  tố  ả nh  hưở ng  đế n  quả n  tr ị  vốn  lưu  độ ng  c ủa  doanh 
nghiệ p:   ................................ ................................ .......................   29 
v
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG 
TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG  33
2.1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm  hoạt động kinh doanh của 
công ty:  .....................................................................................................  33
2.1.1. Quá trình thành l ậ p và phát triể n công ty   ............................   33
2.1.2. Đ ặ c điể m hoạ t đ ộ ng c ủa công ty   ................................ ........   35
2.1.3 Khái quát tình hình tài chính c ủa công ty:   ...........................   43
2.2 Thực trạng quản trị  vốn lưu động của công ty trong thời gian qua:  ......  69
2.2.1 Thực trạ ng vố n lưu đ ộ ng và phân b ổ  vố n lưu độ ng:   .............   69
2.2.2 Thực trạ ng nguồ n VLĐ và tổ  chức đả m bảo nguồ n vố n lưu độ ng:
72
2.2.3 Thực trạ ng về   xác đ ị nh nhu c ầ u vố n lưu độ ng:   ....................   80
2.2.4 Thực trạ ng về   quả n tr ị  vố n bằ ng tiề n:   ................................ ..   80
2.2.5 Thực trạ ng về   quả n tr ị  vố n tồ n kho dự  tr ữ:   ..........................   87
2.2.6 Thực trạ ng quả n tr ị  nợ  phả i thu: ................................ ..........   93
2.2.7 : Th ực trạ ng về   hiệ u suấ t và hi ệ u quả   s ử  d ụng vố n lưu độ ng c ủa 
công ty:   ................................ ................................ ....................   102
2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị  vốn lưu động của công ty  .......  104
2.3.1. Những kết quả   đạt đư ợc: ................................ .................   104
2.3.2. Những hạ n chế   còn tồ n đ ọ ng: ................................ ..........   105
CHƯƠNG  3:  CÁC  GIẢI  PHÁP  CHỦ  YẾU  NHẰM  TĂNG  CƯỜNG 
QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP  .......................  106
3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới:  ....  106
3.1.1 Bố i c ả nh kinh tế -   xã hộ i:   ................................ ..................   106
3.1.2 M ục tiêu và đ ị nh hướ ng phát triể n của công ty:   .................   112
3.2. Các giải pháp chủ  yếu nhằm tăng cường quản trị  vốn lưu động:  ......  113
3.2.1 Có k ế   hoạch dự  tr ữ  vố n bằ ng tiề n hợp lý đáp ứng yêu c ầ u thanh 
toán:   113
3.2.2 Có biệ n pháp  đấ y nhanh tiế n độ  thi công công trình nh ằ m giả m 
chi phí s ả n xuất kinh doanh d ở  dang:   ................................ .........   115  
vi
3.2.3 Chủ độ ng nguồ n cung c ấp nguyên vậ t liệ u đáp ứng yêu c ầ u kinh 
doanh:  ................................ ................................ ......................   116
3.2.4 Quả n tr ị  theo dõi chặ t chẽ   nợ  phả i thu, áp d ụng các biệ n pháp 
hợp lý thu hồ i nợ :   ................................ ................................ .....   118
3.2.5  Thực  hiệ n  chính  sách  huy  đ ộ ng  vố n  theo  hướ ng  làm  giả m  tỷ
trọ ng nợ  trong t ổ ng nguồ n vố n:   ................................ .................   120
3.2.6 Chủ  độ ng xác đ ị nh nhu c ầ u vố n lưu độ ng mộ t cách hợp lý:   122
3.2.7 M ột s ố  giả i pháp khác:   ................................ ....................   124
3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp:  .....................................................  125
3.3.1 Đ ối vớ i Nhà nư ớc ................................ .............................   125
3.3.2. Đ ối vớ i công ty   ................................ ...............................   126
KẾT LUẬN CHUNG  ...............................................................................  127
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................  127
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi