[Luận án tiến sĩ] Đánh giá hoạt tính đối kháng của một số cây thực vật bậc cao đối với cỏ dại

Số trang: 226      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.05 MB      Lượt xem: 141      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
Trang 
Lời cam đoan  .....................................................................................................................  i
Lời cảm ơn  ........................................................................................................................  ii
Mục lục   ...........................................................................................................................  iii
Danh mục chữ viết tắt  .....................................................................................................  vii
Danh mục bảng  ..............................................................................................................  viii
Danh mục hình  ................................................................................................................  xii
Trích yếu luận án  ...........................................................................................................  xvi
Thesis abstract  ..............................................................................................................  xviii
Phần 1.  Mở đầu  ...............................................................................................................  1
1.1.  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  ...................................................................  1
1.2.  Mục tiêu nghiên cứu  ...........................................................................................  3
1.2.1.  Mục tiêu tổng quát  ..............................................................................................  3
1.2.2.  Mục tiêu cụ thể  ...................................................................................................  3
1.3.  Phạm vi nghiên cứu  ............................................................................................  3
1.3.1.  Đối tượng nghiên cứu  .........................................................................................  3
1.3.2.  Địa điểm nghiên cứu  ...........................................................................................  3
1.3.3.  Thời gian nghiên cứu  ..........................................................................................  4
1.4.  Những đóng góp mới của đề tài..........................................................................  4
1.5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  ............................................................  4
1.5.1.  Ý nghĩa khoa học  ................................................................................................  4
1.5.2.  Ý nghĩa thực tiễn  ................................................................................................  5
Phần 2.  Tổng quan tài liệu  .............................................................................................  6
2.1.  Các nghiên cứu về tính đối kháng thực vật của thực vật bậc cao  .......................  6
2.1.1.  Nguồn gốc thuật ngữ “Đối kháng thực vật” (allelopathy)  ..................................  6
2.1.2.  Các nghiên cứu về tính đối kháng thực vật của thực vật bậc cao trên thế giới  .......  6
2.1.3.  Các  nghiên  cứu  về  tính  đối  kháng  thực  vật  của  thực  vật  bậc  cao  tại 
Việt Nam  ............................................................................................................  9
2.2.  Các  nghiên  cứu  về  các  hợp  chất  đối  kháng  của  thực  vật  bậc  cao  và 
phương thức tác động  .......................................................................................  11 
iv
2.2.1.  Các nghiên cứu về các hoạt chất đối kháng thực vật trên thế giới  .....................  11
2.2.2.  Phương thức tác động của các hợp chất đối kháng ..........................................  13
2.2.3.  Nguồn giải phóng các hợp chất đối kháng thực vật .........................................  16
2.2.4.  Ứng dụng tính đối kháng thực vật để kiểm soát cỏ dại ngoài đồng ruộng  .......  18
2.3.  Một số cỏ dại hại lúa tại việt nam  .....................................................................  21
2.3.1.  Cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli)  .....................................................  22
2.3.2.  Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis (L.) Nees)  .............................................  22
2.3.3.  Cỏ lông (Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf)  .....................................................  23
2.3.4.  Cỏ Cháo (Cyperus difformis L.)  .......................................................................  23
2.3.5.  Rau mác bao (Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl)  ....................................  23
2.4.  Các phương pháp sàng lọc cây thử nghiệm có tiềm năng đối kháng thực vật  ......  24
2.4.1.  Các loài chỉ thị sử dụng trong nghiên cứu tinh đối kháng thực vật  ..................  24
2.4.2.  Các vấn đề chính khi thiết kế các thí nghiệm sàng lọc  .....................................  25
2.4.3.  Thí nghiệm sàng lọc bằng dung dịch chiết xuất trong điều kiện phòng 
thí nghiệm  ........................................................................................................  28
2.4.4.  Thí nghiệm sàng lọc trong môi trường được kiểm soát  ....................................  29
2.4.5.  Thí nghiệm sàng lọc trên điều kiện đồng ruộng  ...............................................  33
2.4.6.  Thí nghiệm hóa học  ..........................................................................................  34
Phần 3.  Nội dung và phương pháp nghiên cứu  ..........................................................  35
3.1.  Đối tượng và vật liệu nghiên cứu  .....................................................................  35
3.1.1.  Đối tượng nghiên cứu  .......................................................................................  35
3.1.2.  Thực vật chỉ thị  .................................................................................................  35
3.1.3.  Loài cỏ dại thí nghiệm  ......................................................................................  35
3.2.  Nội dung nghiên cứu  ........................................................................................  35
3.3.  Phương pháp nghiên cứu  ..................................................................................  35
3.3.1.  Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, hóa chất sử dụng................................................  35
3.3.2.  Phương pháp thu thập cây thử nghiệm  .............................................................  36
3.3.3.  Phương pháp xử lý cây thu thập  .......................................................................  37
3.3.4.  Đánh giá ảnh hưởng của bột các cây thử nghiệm đến sự sinh trưởng của 
hạt chỉ thị trong điều kiện phòng thí nghiệm  ....................................................  37
3.3.5.  Đánh giá ảnh hưởng của bột cây thử nghiệm đến sự sinh trưởng của hạt 
cỏ lồng vực nước (E. crus-galli) trong điều kiện nhà lưới  ...............................  38 
v
3.3.6.  Đánh giá ảnh hưởng của bột cây thử nghiệm đến sự sinh trưởng của hạt 
cỏ lồng vực nước (E. crus-galli) trong điều kiện ngoài đồng ruộng  ................  39
3.3.7.  Đánh giá ảnh hưởng của bột cây thử nghiệm đến cỏ tự nhiên và năng suất 
của lúa trong điều kiện ngoài đồng ruộng  ........................................................  41
3.3.8.  Phương pháp chiết xuất các cây thử nghiệm  ....................................................  42
3.3.9.  Đánh giá tính đối kháng thực vật bằng dịch chiết xuất của các cây thử 
nghiệm  ..............................................................................................................  43
3.3.10.  Xác định hàm lượng Phenolic tổng số  ..............................................................  44
3.3.11.  Xác định hàm lượng Flavonoid tổng số ...........................................................  45
3.3.12.  Phân tích các hoạt chất thứ cấp trong vật liệu bằng phương pháp sắc ký 
khí ghép khối phổ GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)  .........  46
3.3.13.  Phương pháp phân hạng giá trị ức chế trung bình trong các thí nghiệm  ..........  47
3.3.14.  Phương pháp xử lý số liệu  ................................................................................  47
Phần 4.  Kết quả và thảo luận ......................................................................................  48
4.1.  Đánh  giá  ảnh  hưởng  của  bột  cây  thử  nghiệm  đến  sự  nảy  mầm  và  sinh 
trưởng  của  hạt  chỉ  thị  trong  điều  kiện  phòng  thí  nghiệm,  nhà  lưới  và 
ngoài đồng ruộng  ..............................................................................................  48
4.1.1.  Đánh  giá  ảnh  hưởng  của  bột  cây  thử  nghiệm  đến  sự  nảy  mầm  và  sinh 
trưởng của hạt chỉ thị trong điều kiện phòng thí nghiệm..................................  48
4.1.2.  Đánh giá ảnh hưởng của bột vật liệu thu thập đến sự sinh trưởng của hạt 
cỏ lồng vực nước (E. crus-galli) trong điều kiện nhà lưới  ...............................  90
4.1.3.  Đánh giá ảnh hưởng của nguồn vật liệu thu thập đến sự sinh trưởng của 
hạt cỏ lồng vực nước (E. crus-galli) trong điều kiện ngoài đồng ruộng  ........  105
4.1.4.  Đánh giá ảnh hưởng của nguồn vật liệu thu thập đến cỏ tự nhiên và năng 
suất lúa trong điều kiện ngoài đồng ruộng .....................................................  114
4.1.5.  So  sánh  các  giá  trị  ức  chế  trung  bình  tại  các  thí  nghiệm  đánh  giá  ảnh 
hưởng của vật liệu thu thập đến sự sinh trưởng của cây chỉ thị  .....................  123
4.2.  Đánh  giá  tính  đối  kháng  thực  vật  của  dịch  chiết  từ  mẫu  cây  thử 
nghiệm  ............................................................................................................  129
4.2.1.  Chỉ thị hạt rau xà lách (Lactuca sativa)  ..........................................................  130
4.2.2.  Chỉ thị hạt cỏ lồng vực nước (E. crus-galli)  ....................................................  132
4.3.  Xác định hàm lượng phenolic tổng số, flavonoid tổng số và phân tích các 
hoạt chất thứ cấp trong dịch chiết từ các mẫu cây thử nghiệm ......................  133 
vi
4.3.1.  Xác định hàm lượng phenolic tổng số và flavonoid tổng số  ..........................  133
4.3.2.  Tương quan giữa tính đối kháng thực vật với hàm lượng phenolic tổng số 
và hàm lượng flavonoid tổng số  .....................................................................  135
4.3.3.  Phân  tích  các  hợp  chất  thứ  cấp  trong  dịch  chiết  từ  các  mẫu  cây  thử 
nghiệm bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS  .......................  136
Phần 5.  Kết luận và kiến nghị  ....................................................................................  145
5.1.  Kết luận  ...........................................................................................................  145
5.2.  Kiến nghị  ........................................................................................................  145
Danh mục công trình đã công bố liên quan đến luận án  ...............................................  147
Tài liệu tham khảo  ........................................................................................................  148
Phụ lục    ........................................................................................................................  162
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi