[Luận văn thạc sĩ] Phát triển Du lịch sinh thái tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Số trang: 112      Loại file: pdf      Dung lượng: 4.85 MB      Lượt xem: 16      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ....................................................... v
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ............................................................................. vii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ......................................... viii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
SINH THÁI ................................................................................................................ 8
1.1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST ............................................. 8
1.1.1. Khái niệm về DLST .................................................................................. 8
1.1.2. Đặc điểm của du lịch sinh thái .............................................................. 11
1.1.3. Phát triển DLST ..................................................................................... 14
1.2. Vai trò của phát triển DLST ....................................................................... 15
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DLST ........................................... 16
1.3.1. Các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên .............................................. 16
1.3.2. Các nhân tố thuộc về nhân tố kinh tế- xã hội ....................................... 18
1.3.3. Các nhân tố khác.................................................................................... 19
1.4. Kinh nghiệm phát triển DLST của một số nước trên thế giới và ở Việt 
Nam ....................................................................................................................... 20
1.4.1. Kinh nghiệm phát triển DLST của một số nước trên thế giới ............. 20
1.4.2. Kinh nghiệm phát triển DLST ở Việt Nam ........................................... 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI 
HUYỆN CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH ............................................................... 27
2.1 Giới thiệu chung về huyện Cô Tô ................................................................ 27
2.1.1. Vị trí địa lý của huyện Cô Tô ................................................................. 27
2.1.2. Lịch sử phát triển huyện Cô Tô ............................................................. 28
2.2.1. Các loại hình DLST tại huyện Cô Tô .................................................... 29
2.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ................................................ 32
2.2.3. Tình hình du khách và doanh thu ......................................................... 40
2.2.4. Marketing quảng cáo du lịch ................................................................. 42 
iv
2.2.5. Cơ chế chính sách về phát triển DLST huyện Cô Tô ........................... 42
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DLST huyện Cô Tô .................... 45
2.3.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Cô Tô .................................................... 45
2.3.2. Nhân khẩu và lao động của huyện Cô Tô ............................................ 48
2.3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng huyện Cô Tô .................................................... 52
2.3.4. Điều kiện kinh tế của huyện Cô Tô ....................................................... 54
2.3.5. Điều kiện văn hoá, y tế, giáo dục ........................................................... 62
2.3.6. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến phát 
triển DLST huyện Cô Tô .................................................................................. 63
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của huyện Cô Tô theo nguyên tắc 
của DLST ............................................................................................................. 65
2.4.1. Công tác bảo vệ môi trường ................................................................... 65
2.4.2. Phân tích hiện trạng hỗ trợ bảo tồn tự nhiên ....................................... 66
2.4.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương ................................. 66
2.4.4. Vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ................................ 67
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN 
CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH .............................................................................. 68
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển DLST tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng 
Ninh ...................................................................................................................... 68
3.1.1. Cơ sở pháp lý quy hoạch ........................................................................ 68
3.1.2. Định hướng phát triển DLST tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ...... 69
3.1.3. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 ......................................................... 78
3.2. Giải pháp phát triển DLST huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ................... 80
3.2.1. Cơ chế chính sách .................................................................................. 80
3.2.2. Giải pháp về quy hoạch xây dựng ......................................................... 82
3.2.3. Tăng cường hợp tác kêu gọi vốn đầu tư ............................................... 84
3.2.4. Giải pháp bảo vệ môi trường ................................................................. 86
3.2.5. Giải pháp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực ................................ 87
3.2.6. Giải pháp thu hút cộng đồng vào hoạt động du lịch ............................ 88
3.2.7. Giải pháp tiếp thị và tăng cường xúc tiến quảng bá DLST ................. 89
3.2.8. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ..... 90
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 93
PHỤ LỤC ................................................................................................................. 94
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi