Luận văn thạc sĩ văn học - Chất liệu dân ca trong bộ ba tiểu thuyết Đảo hoang, Nhà Chử, Chuyện nỏ thần

Số trang: 105      Loại file: pdf      Dung lượng:      Lượt xem: 29      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU  ...........................................................................................................  1
1. Lí do chọn đề tài  ........................................................................................  1
2. Lịch sử vấn đề  ............................................................................................  3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu  .................................................................................  7
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  .................................................................  7
5. Phương pháp nghiên cứu  ...........................................................................  8
6. Đóng góp của luận văn  ..............................................................................  8
7. Cấu trúc của luận văn ................................................................................  8
NỘI DUNG  .....................................................................................................  10
Chương 1. TÔ HOÀI VÀ MẢNG VĂN HỌC DÀNH CHO THIẾU NHI  ....  10
1.1. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài  ...................  10
1.1.1. Cuộc đời  .........................................................................................  10
1.1.2. Sự nghiệp sáng tác  .........................................................................  11
1.1.2.1. Trước Cách mạng tháng tám  ...................................................  11
1.1.2.2. Sau Cách mạng tháng tám  .......................................................  12
1.2. Mảng truyện cũ viết lại của Tô Hoài về đề tài thiếu nhi  ......................  13
1.3. Vị trí của bộ ba tiểu thuyết trong sự nghiệp văn học của Tô Hoài  .......  18
Chương 2. CHẤT LIỆU VĂN HÓA DÂN GIAN TRONG BỘ BA TIỂU 
THUYẾT ĐẢO HOANG, NHÀ CHỬ, CHUYỆN NỎ THẦN  .........................  25
2.1. Những tập tục đặc trưng  .......................................................................  25
2.1.1. Tục ăn trầu  .....................................................................................  25
2.1.2 Tục uống trà  ....................................................................................  29
2.1.3. Tục xăm mình  .................................................................................  31
2.1.4. Tục nhuộm răng đen  .......................................................................  33
2.2. Lễ hội truyền thống  ...............................................................................  35
2.2.1. Hội thổi cơm thi  ..............................................................................  36 
2.2.2. Hội đấu vật  .....................................................................................  37
2.2.3. Hội chọi trâu  ..................................................................................  39
2.3. Trang phục  ............................................................................................  42
2.4. Ẩm thực  ................................................................................................  45
2.5. Ứng xử  ..................................................................................................  50
2.5.1.  Ứng  xử  của  con  người  trước  thiên  nhiên  và  hoàn  cảnh  khó 
khăn  ..........................................................................................................  50
2.5.2. Ứng xử giữa con người với con người  ...........................................  53
Chương 3. CHẤT LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG BỘ BA TIỂU 
THUYÊT ĐẢO HOANG, NHÀ CHỬ, CHUYỆN NỎ THẦN  .........................  58
3.1. Cốt truyện  .............................................................................................  58
3.1.1. Vay mượn cốt truyện dân gian  .......................................................  59
3.1.2. Sáng tạo lại trên cơ sở cốt truyện dân gian  ...................................  62
3.1.2.1. Thêm sự kiện, chi tiết  ...............................................................  63
3.1.2.2 Lược bớt những chi tiết kì ảo  ....................................................  69
3.2. Nhân vật  ................................................................................................  72
3.2.1. Nhân vật được đặt trong những tình huống khó khăn thử thách  .......  72
3.2.2. Nhân vật bổ trợ  ...............................................................................  76
3.2.3 Nhân vật có nội tâm, có đời sống tình cảm phong phú   .................  78
3.3. Các phương thức nghệ thuật khác  ........................................................  88
3.3.1. Kì ảo hóa sự thật  ............................................................................  88
3.3.2.  Xâu  chuỗi  móc  nối  các  thần  thoại,  truyền  thuyết,  truyện  cổ 
tích  ............................................................................................................  89
3.3.3. Đan xen vào trong lời kể những câu hát, câu hò, đoạn vè, dân 
ca, thơ  .......................................................................................................  91
KẾT LUẬN  .....................................................................................................  97
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...............................................................................  99
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi