Luận văn thạc sĩ văn học - Dấu ấn văn hóa Nam Bộ trong một số tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng

Số trang: 96      Loại file: pdf      Dung lượng: 7.18 MB      Lượt xem: 256      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  .......................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN ...........................................................................................................  ii
PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................................  1
1. Lí do chọn đề tài  ....................................................................................................  1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  ...................................................................................  2
2.1. Như ̃
ng công tri
̀
nh nghiên cứu về dấu ấn văn hóa Nam Bộ  .............................  2
2.2. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến dấu ấn văn hóa Nam Bộ qua 
các ta
́ c phâ ̉ m của Nguyễ n Quang Sa
́
ng  ....................................................................  3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  .......................................................................  5
3.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................  5
3.2. Phạm vi nghiên cứu  ............................................................................................  5
4. Phương pháp nghiên cứu  .....................................................................................  6
4.1. Phương pháp phân ti
́
ch ta
́ c phâ ̉ m  ......................................................................  6
4.2. Phương pháp thô ́ ng kê  .......................................................................................  6
4.3. Phương pháp hệ thống  .......................................................................................  6
4.4. Phương pháp tô ̉ ng hơ ̣ p  .......................................................................................  6
4.5. Các phương pháp khác  .......................................................................................  6
5. Đóng góp của đề tài...............................................................................................  7
6. Cấu trúc luận văn  .................................................................................................  7
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VĂN HO ́ A, VĂN HO ́ A NAM BỘ   VA ̀  TA ́ C 
PHÂ
̉
M CU ̉ A NGUYỄN QUANG SA ́ NG  ................................................................  8
1.1. Khái niê ̣ m về văn ho
́
a va
̀
văn ho
́ a Nam Bô ̣   ......................................................  8
1.1.1 Khái niê ̣ m về văn ho
́
a  ......................................................................................  8
1.1.2. Khái niê ̣ m về văn ho
́ a Nam Bô ̣   ......................................................................  9
1.1.3. Mô ́ i quan hê ̣  giư ̃
a văn ho
́
a va
̀
văn ho ̣ c ........................................................  10
1.2. Nguyễn Quang Sa
́
ng – nha
̀
văn cu ̉
a vu
̀ ng quê Nam Bô ̣   ................................  11
1.2.1. Va
̀ i ne
́
t về  tiể u sư ̉ Nguyễn Quang Sa
́
ng  ........................................................  11
1.2.2. Sự  nghiê ̣ p sa
́ ng ta
́ c văn ho ̣ c  ...........................................................................  13
1.3. Quan niê ̣ m nghê ̣  thuâ ̣ t về  con ngươ
̀
i cu ̉
a Nguyễ n Quang Sa
́
ng  ...................  14
1.3.1. Con ngươ
̀
i tâ ̣ p thê ̉   .........................................................................................  15 
v
1.3.2. Con ngươ
̀
i ca
́
thê ̉   ...........................................................................................  16
1.3.3. Con ngươ
̀
i ti
̀
nh nghi
̃
a  ....................................................................................  17
Chương 2. CA ̉NH SĂ
́
C LA ̀NG QUÊ VA ̀  CON NGƯƠ ̀I NAM BỘ   TRONG TA ́ C 
PHÂ
̉
M NGUYÊ
̃
N QUANG SA ́ NG  ........................................................................  19
2.1. Thiên nhiên Nam Bô ̣   ........................................................................................  19
2.1.1. Vi ̣  tri
́
đi ̣ a ly
́
, đi ̣ a hi
̀
nh va
̀
khi
́
hâ ̣ u  .................................................................  19
2.1.2. Thiên nhiên gă ́ n vơ
́i sông nươ
́
c  ....................................................................  20
2.2. Lao đô ̣ ng sa
̉ n xuâ ́ t va
̀
đơ
̀
i sô ́ ng tinh thâ ̀ n  .......................................................  27
2.2.1. Lao đô ̣ ng sa
̉ n xuâ ́ t  .........................................................................................  27
2.2.2. Đơ
̀
i sô ́ ng văn ho
́
a tinh thâ ̀ n  ..........................................................................  32
2.2.2.1. Nha
̀
cư ̉
a  .......................................................................................................  32
2.2.2.2. Đơ
̀
i sô ́ ng tâm linh  .......................................................................................  36
2.2.2.3 Văn ho
́
a â ̉ m thư ̣ c  .........................................................................................  41
2.3. Con ngươ
̀ i Nam Bô ̣   ..........................................................................................  51
2.3.1. Hình thức bên ngoài  .....................................................................................  51
2.3.1.1. Trang phu ̣ c  .................................................................................................  51
2.3.1.2. Ngôn ngư ̃
.....................................................................................................  55
2.3.2. Phâ ̉ m châ ́ t con ngươ
̀ i Nam Bô ̣   .....................................................................  57
2.3.2.1. Lô ́ i sô ́ ng pho
́
ng khoa
́
ng, bô ̣ c trư ̣ c, chân tha
̀
nh  ........................................  57
2.3.2.2. Gia
̀
u đư ́
c hy sinh, tro ̣ ng đa ̣ o nghi
̃
a, đoa
̀
n kê ́ t  ..........................................  61
2.3.2.3. Du
̃
ng ca
̉
m, yêu nước  ..................................................................................  62
Chương 3. NGHÊ ̣  THUẬ T XÂY DỰ NG TRUYÊ ̣ N MANG ĐẬ M DÂ
́
U Â
́
N VĂN 
HO ́ A NAM BỘ   ........................................................................................................  64
4.1. Nghê ̣  thuâ ̣ t trần thuật  ......................................................................................  64
4.2. Nghê ̣  thuâ ̣ t xây dư ̣ ng ti
̀
nh huô ́ ng  ....................................................................  71
4.3. Nghê ̣  thuâ ̣ t xây dư ̣ ng hình ảnh tương phản  ..................................................  72
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  81
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi