Luận văn thạc sĩ văn học - Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dương Nghiêm Mẫu

Số trang: 97      Loại file: pdf      Dung lượng:      Lượt xem: 27      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................................  1
1. Lý do chọn đề tài  .....................................................................................................................  1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  ......................................................................................................  2
2.1. Dương Nghiễm Mậu trong nghiên cứu, phê bình trước 1975  ................................................  2
2.2. Dương Nghiễm Mậu trong nghiên cứu, phê bình sau năm 1975  ...........................................  3
3. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ........................................................................  8
3.1. Mục đích nghiên cứu:  .............................................................................................................  8
3.2. Đối tượng nghiên cứu:  ...........................................................................................................  8
3.3. Phạm vi nghiên cứu:  ...............................................................................................................  8
4. Phương pháp nghiên cứu  ........................................................................................................  9
5. Đóng góp của đề tài  .................................................................................................................  9
6. Cấu trúc luận văn  ....................................................................................................................  9
Chương 1.  KHÁI QUÁT VỀ TỰ SỰ HỌC, TÁC GIẢ DƯƠNG NGHIỄM MẬU TRONG 
VĂN HỌC MIỀN NAM VIỆT NAM 1954 - 1975  ..................................................................  11
1.1. Khái quát về tự sự học  .......................................................................................................  11
1.1.1. Khái niệm tự sự  .................................................................................................................  11
1.1.2. Khái niệm tự sự học  ..........................................................................................................  12
1.2. Đôi nét về văn xuôi miền Nam 1954 - 1975  ......................................................................  13
1.2.1. Bối cảnh văn hóa - xã hội  ..................................................................................................  13
1.2.2. Đội ngũ và khuynh hướng văn xuôi miền Nam  ................................................................  14
1.3. Cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của Dương Nghiễm Mậu  ..................................................  17
1.3.1. Cuộc đời của nhà văn Dương Nghiễm Mậu  ......................................................................  17
1.3.2. Sự nghiệp sáng tác ............................................................................................................  20
Tiểu kết chương 1  ......................................................................................................................  22
Chương 2.  NGƯỜI KỂ CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRONG TRUYỆN NGẮN DƯƠNG 
NGHIỄM MẬU  ............................................................................................................24 
iv
2.1. Người kể chuyện trong truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu  .............................................  24
2.1.1. Người kể chuyện toàn tri  ...................................................................................................  25
2.1.2. Người kể chuyện ngoại hiện  .............................................................................................  30
2.1.3. Người kể chuyện đồng sự .................................................................................................  33
2.2. Điểm nhìn trong truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu  ........................................................  37
2.2.1. Điểm nhìn của người kể chuyện........................................................................................  39
2.2.2. Điểm nhìn của nhân vật.....................................................................................................  43
Tiểu kết.......................................................................................................................................  48
Chương 3.KẾT CẤU, NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TRUYỆN NGẮN 
DƯƠNG NGHIỄM MẬU  .........................................................................................................  50
3.1. Kết cấu truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu  .......................................................................  50
3.1.1. Kết cấu đồng hiện .............................................................................................................  51
3.1.2. Kết cấu lắp ghép  ................................................................................................................  55
3.1.3. Kết cấu chuyện lồng trong chuyện  ....................................................................................  57
3.2. Ngôn ngữ truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu  ...................................................................  59
3.2.1. Ngôn ngữ giàu tính biểu tượng  .........................................................................................  59
3.2.2. Ngôn ngữ đậm chất hiện thực - đời thường  ......................................................................  64
3.2.3. Ngôn ngữ giàu chất thơ  .....................................................................................................  66
3.2.4. Ngôn ngữ đối thoại nội tâm và độc thoại nội tâm  .............................................................  67
3.3. Giọng điệu trong truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu  .......................................................  69
3.3.1. Giọng chất vấn, hoài nghi  .................................................................................................  69
3.3.2. Giọng bình thản lạnh lùng  ................................................................................................  70
Tiểu kết chương 3  ......................................................................................................................  71
KẾT LUẬN  ................................................................................................................................  73
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ........................................................................................................  75 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi