Bài tiểu luận 10 điểm - Tác động của nguồn vốn đến tăng trưởng phát triển kinh tế Việt Nam 2000-2019

Số trang: 61      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.13 MB      Lượt xem: 1098      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
A.  Mở đầu  ........................................................................................................................  7
1.  Lý do chọn đề tài  ..................................................................................................  7
2.  Mục đích nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu  .....................................................  7
2.1. Mục đích nghiên cứu  ......................................................................................  7
2.2. Câu hỏi nghiên cứu  .........................................................................................  7
3.  Nhiệm vụ nghiên cứu  ...........................................................................................  8
4.   Đối tượng nghiên cứu  ..........................................................................................  8
5.   Phạm vi nghiên cứu  .............................................................................................  8
6.   Ý nghĩa của việc nghiên cứu  ...............................................................................  8
6.1. Ý nghĩa lý luận...............................................................................................  8
6.2. Ý nghĩa thực tiễn ...........................................................................................  9
7.   Phương pháp nghiên cứu  ....................................................................................  9
8.   Kết cấu của đề tài ................................................................................................  10
B.   Nội dung  .....................................................................................................................  11
CHƯƠNG  1: CƠ SỞ  LÝ  LUẬN  VỀ  NGUỒN  VỐN, TĂNG TRƯỞNG KINH  TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  ....................................................................................  11
1.1. Cơ sở lý luận về nguồn vốn  ................................................................................  11 
1.1.1. Khái niệm nguồn vốn ............................................................................  11
1.1.2. Phân loại nguồn vốn  ..............................................................................  11
1.1.2.1. Nguồn vốn trong nước  ............................................................  11
1.1.2.2. Nguồn vốn ngoài nước  ............................................................  11
1.1.3. Vai trò của nguồn vốn............................................................................  11
1.1.3.1. Vai trò của nguồn vốn đầu tư  .................................................  12
1.1.3.2. Vai trò của nguồn vốn trong nước  ..........................................  12
1.1.3.3. Vai trò của nguồn vốn nước ngoài .........................................  13
1.1.4.  Các  nhân  tố  ảnh  hưởng  đến  hiệu  quả  sử  dụng  nguồn  vốn  trong
doanh nghiệp  ..........................................................................................  14
1.1.4.1. Các nhân tố chủ quan..............................................................  14
1.1.4.2. Các nhân tố khách quan  ..........................................................  16
1.2. Cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế  .................................................................  17
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế...............................................................  17
1.2.2. Các chỉ tiêu của tăng trưởng kinh tế  ......................................................  17
1.2.3. Một số quan điểm về tăng trưởng kinh tế .............................................  17
1.2.4. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ......................................  18
1.2.4.1. Các nhân tố kinh tế  ..................................................................  18
1.2.4.2. Các nhân tố phi kinh tế............................................................  18
1.3. Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế  ....................................................................  19  
1.3.1. Khái niệm phát triển kinh tế  ...................................................................  19
1.3.2. Các chỉ tiêu của phát triển kinh tế  ..........................................................  19
1.3.3. Một số quan điểm về phát triển kinh tế  ..................................................  19
1.3.4. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế  ........................................  22
1.3.4.1. Các nhân tố kinh tế  ..................................................................  22
1.3.4.2. Các nhân tố phi kinh tế ...........................................................  22
1.4. Cơ sở lý thuyết về tác động của nguồn vốn đối với tăng trưởng kinh tế…….23 
1.4.1. Mô hình kinh tế cổ điển  .........................................................................  23
1.4.2. Mô hình K.Marx  ....................................................................................  24
1.4.3. Mô hình tân cổ điển  ...............................................................................  24
1.4.4. Mô hình của Keynes  ..............................................................................  26
1.5. Cơ sở lý thuyết về tác động của nguồn vốn đối với phát triển kinh tế Việt Nam
.....................................................................................................................................  27
1.5.1. Mô hình Haddor Dmar  ...........................................................................  27
1.5.2. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại  ...................................................  27
1.6.  Tổng  quan  các  nghiên  cứu  thực  nghiệm  về  tác  động  của  nguồn  vốn  đối  với  tăng
trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam  ....................................................................  29
1.6.1. Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn có tác động tích cực
đến tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam ..............................................  29
1.6.2. Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn có tác động tiêu cực
đến tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam ..............................................  29
CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  VỀ  TÁC  ĐỘNG  CỦA  NGUỒN  VỐN  ĐỐI  VỚI
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM (2000-2019)  ..........  30
2.1. Thực trạng về nguồn vốn Việt Nam (2000-2019)  .............................................  30
2.1.1. Nguồn vốn từ khu vực Nhà nước  ...........................................................  30
2.1.2. Nguồn vốn từ khu vực ngoài Nhà nước  .................................................  33
2.1.3. Nguồn vốn từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  ..................................  34
2.1.3.1. Viện trợ phát triển chính thức (ODA)  .....................................  34
2.1.3.2. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  ...................................  35
2.1.3.3. Nguồn vốn kiều hối  .................................................................  40
2.2. Thực trạng của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam (2000 -2019).41
2.2.1. Giai đoạn 2000-2010..............................................................................  41
2.2.2. Giai đoạn 2011-2019..............................................................................  42
2.3.  Thực  trạng  về  tác  động  của  nguồn  vốn  đến  tăng  trưởng  và  phát  triển  kinh  tế
Việt Nam (2000-2019)  ................................................................................................  49
2.3.1. Tác động tích cực  ...................................................................................  49 
2.3.2. Tác động tiêu cực  ...................................................................................  49 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi