[Báo cáo thực tập] Kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại BIDV CN Đông Sài Gòn - PGD Quận 9

Số trang: 45      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.71 MB      Lượt xem: 1571      Lượt tải: 5

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 
ĐỀ TÀI
 
KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KÌ HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN- PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 9MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................  i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH  ........................................  ii
LỜI MỞ ĐẦU  ..................................................................................................  iii
CHƯƠNG  1:  NHỮNG  VẤN  ĐỀ  CƠ  BẢN  VỀ  NGHIỆP  VỤ  HUY ĐỘNG  TIỀN  GỬI  TIẾT  KIỆM  CÓ  KÌ  HẠN  TẠI  NGÂN  HÀNG 
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  .........................................  1
1.1  Khái quát về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn  .................  1
1.1.1  Khái niệm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi tiết kiệm có kì hạn  .............  1
1.1.2  Lãi suất và phương pháp trả lãi..........................................................  1
1.1.3  Hệ thống văn bản pháp lí đối với loại tài khoản Tiền gửi tiết kiệm  ..  2
1.1.4  Nhiệm vụ  của kế  toán trong nghiệp vụ  huy động Tiền gửi tiết kiệm 
có kì hạn  2
1.2  Kế toán tiền gửi tiết kiệm có kì hạn..........................................................  3
1.2.1  Nguyên tắc và quy định kế toán ........................................................  3
1.2.2  Các tài khoản sử dụng  ........................................................................  3
1.2.3  Chứng từ sử dụng  ...............................................................................  4
1.2.4  Phương pháp hạch toán  ......................................................................  4
CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  HUY  ĐỘNG  TIỀN  GỬI  TIẾT  KIỆM CÓ KÌ HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ  PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ  PHÁT  TRIỂN  VIỆT  NAM-CHI  NHÁNH  ĐÔNG  SÀI  GÒNPHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 9  ......................................................................  8
2.1  Giới thiệu về  ngân hàng Thương mại cổ  phần Đầu Tư và phát triển Việt 
Nam –Chi nhánh Đông Sài Gòn  ........................................................................  8
2.1.1  Lịch  sử  hình  thành  và  phát  triển  của  ngân  hàng  TMCP  Đầu  tư  và 
phát triển Việt Nam-chi nhánh Đông Sài Gòn...................................................  8
2.1.2  Cơ  cấu  tổ  chức  của  Ngân  hàng  TMCP  Đầu  tư  và  Phát  triển  Việt 
Nam-CN Đông Sài Gòn-PGD Quận 9  ...............................................................  8
2.1.3  Các dịch vụ tài chính tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 
Nam-CN Đông Sài Gòn-PGD Quận 9  .............................................................  10
2.2  Thực trạng kế  toán huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn tại Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-  chi nhánh Đông Sài Gòn-  phòng giao 
dịch quận 9  .......................................................................................................  11 
2.2.1  Các  quy  định  về  tiền  gửi  tiết  kiệm  tại  Ngân  hàng  Đầu  tư  và  phát 
triển Việt Nam-Phòng giao dịch quận 9  ..........................................................  11
2.2.2  Tài khoản sử dụng để hạch toán TK Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn ..  12
2.2.3  Chứng từ sử dụng  .............................................................................  13
2.2.4  Quy trình hạch toán tài khoản Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn  ............  13
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ  ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ  PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN-PHÒNG GIAO DỊCH QUẬN 9  ............  23
3.1.1  Kết quả đạt được  ..............................................................................  23
3.2  Hạn chế trong huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn  .............................  24
3.2.1  Đối với nguồn nhân sự:  ....................................................................  24
3.2.2  Về phần mềm kế toán  ......................................................................  24
3.2.3  Qui trình kiếm soát  ..........................................................................  24
3.3  So sánh thực tế và lí thuyết về Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn  ..................  24
3.4  Kiến nghị  ................................................................................................  25
3.4.1  Kiến nghị  đối với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn, Phòng Giao Dịch Quận 9  .............................................  25
3.4.2  Kiến nghị đối với nhà trường  ...........................................................  25
KẾT LUẬN   ....................................................................................................  27
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................  28
PHỤ LỤC    ....................................................................................................  29
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi