[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án kinh doanh bất động sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP kỹ thương - Techcombank

Số trang: 84      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.10 MB      Lượt xem: 922      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

[Chuyên đề] Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án kinh doanh bất động sản vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương - Techcombank

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.. 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG - TECHCOMBANK. 2
1.1. Giới thiệu khái quát ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank. 2
1.1.1.      Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank. 2
1.1.2. Cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương - Techcombank. 5
1.1.2.1. Hội đồng quản trị 5
1.1.2.2. Ban kiểm soát 5
1.1.2.3. Ban tổng giám đốc. 6
1.1.2.4. Khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp. 6
1.1.2.5. Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân. 7
1.1.2.6. Khối quản trị nguồn nhân lực. 8
1.1.2.7. Trung tâm nguồn vốn. 9
1.1.2.8. Khối thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng. 9
1.1.2.      Tình hình, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank những năm gần đây. 10
1.2. Tình hình thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 11
1.2.1. Đặc điểm của các dự án đầu tư và công tác thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 11
1.2.1.1. Đặc điểm, các loại hình dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 11
1.2.1.2. Vai trò và yêu cầu của công tác thẩm định dự án kinh doanh bất động sản  14
1.2.2. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank. 15
1.2.2.1. Khái quát tình hình cho vay và thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank. 15
1.2.2.2. Quy trình thẩm định các dự án kinh doanh bất động sản. 17
1.2.2.2.1. Kiểm tra hồ sơ vay vốn:. 17
1.2.2.2.2. Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn. 18
1.2.2.2.3. Thẩm định dự án đầu tư. 18
1.2.2.2.4. Phân tích rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro. 18
1.2.2.2.5. Lập báo cáo thẩm định. 18
1.2.2.2.6. Trình duyệt khoản vay. 19
1.2.2.2.7. Hoàn tất thủ tục thế chấp, cầm cố tài sản. 19
1.2.2.2.8. Ký hợp đồng thẩm định, giải ngân phát tiền vay. 19
1.2.2.3. Nội dung thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại ngân hàng Techcombank. 19
1.2.2.3.1. Xem xét, đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án. 19
1.2.2.3.2. Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án  20
1.2.2.3.2.1. Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án. 20
1.2.2.3.2.2. Đánh giá về cung cầu sản phẩm.. 20
1.2.2.3.2.3. Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án  21
1.2.2.3.2.4. Phương thức tiêu thụ và mạng lước phân phối 21
1.2.2.3.2.5. Đánh giá, dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án. 22
1.2.2.3.3. Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án  22
1.2.2.3.4. Đánh giá, nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật 22
1.2.2.3.4.1. Địa điểm xây dựng. 22
1.2.2.3.4.2. Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án. 23
1.2.2.3.4.3. Công nghệ, thiết bị 23
1.2.2.3.4.4. Quy mô, giải pháp xây dựng. 24
1.2.2.3.4.5. Môi trường, phòng cháy chữa cháy. 24
1.2.2.3.5. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án. 24
1.2.2.3.6. Thẩm định tổng nguồn vốn đầu tư và tính khả thi phương án nguồn vốn  24
1.2.2.3.6.1. Tổng vốn đầu tư của dự án. 24
1.2.2.3.6.2. Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án. 25
1.2.2.3.6.3. Nguồn vốn đầu tư. 25
1.2.2.3.7. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án. 26
1.2.2.3.8. Đánh giá về mưc độ rủi ro của dự án. 26
1.2.2.4. Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 29
1.2.2.4.1. Phương pháp phân tích theo trình tự. 29
1.2.2.4.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu. 30
1.2.2.4.3. Phương pháp phân tích độ nhạy. 31
1.3. Minh hoạ thực tế. 32
1.3.1. Nhu cầu vốn. 32
1.3.2. Công tác thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn. 32
1.3.2.1. Giới thiệu khách hàng vay vốn. 32
1.3.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 34
1.3.2.3. Tình hình tài chính (báo cáo tài chính do công ty lập, chưa được kiểm toán)  34
1.3.2.4. Quan hệ với tổ chức tín dụng. 37
1.3.3. Công tác thẩm định dự án đầu tư.. 37
1.3.4. Nhận định và đề xuất của phòng thẩm định. 47
1.3.4.1. Nhận định và đánh giá của phòng thẩm định. 47
1.3.4.2. Đề xuất của phòng thẩm định. 48
1.3.5. Đánh giá về công tác thẩm định dự án “Mipec Tower”. 53
1.4. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương –Techcombank.. 54
1.4.1. Những kết quả đạt được, nguyên nhân đạt được kết quả. 54
1.4.1.1 Những kết quả đạt được. 54
1.4.1.2. Nguyên nhân đạt được các kết quả. 59
1.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. 59
1.4.2.1 Những hạn chế còn tồn tại 59
1.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 62
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN VAY VỐN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG- TECHCOMBANK.. 64
2.1. Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương- Techcombank   64
2.1.1. Định hướng phát triển chung. 64
2.1.2. Định hướng phát triển cho công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư kinh doanh bất động sản  65
2.1.2.1. Xu hướng phát triển của ngành bất động sản trong thời gian tới 65
2.1.2.2. Định hướng phát triển của ngành bất động sản trong thời gian tới 68
2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương – Techcombank.. 69
2.2.1. Nhóm các giải pháp liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ thẩm định. 69
2.2.1.1. Giải pháp về nguồn nhân lực. 69
2.2.1.2. Về quy trình thẩm định và tổ chức thẩm định. 70
2.2.1.3. Hoàn thiện nội dung và nâng cao phương pháp thẩm định. 70
2.2.1.4. Hiện đại hoá công nghệ, nâng cao phương tiện phục vụ công tác thẩm định  72
2.2.2. Nhóm các giải pháp chung. 72
2.3. Một số kiến nghị 73
2.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam.. 73
2.3.2. Với ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương – Techcombank. 74
2.3.3. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước. 75
2.3.4. Kiến nghị khác. 75
KẾT LUẬN.. 77
 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi