Đề cương Lịch sử Đảng

Số trang: 28      Loại file: pdf      Dung lượng: 936.53 KB      Lượt xem: 80      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỂ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG
-  CHƯƠNG 1:ĐCS VN và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền( 1930-1945)
-  I) , Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng
-  ?) Sự ra đời của ĐCS Vn có điểm gì khác với các ĐCS trên thế giới.
-  2, Phân tích ý nghĩa lịch sử  ra đời ĐCS VN.
-  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
-  ?) Vì sao ĐCS Đông Dương đặt vất đề dân tộc lên hàng đầu
-  ?) cơ sở nào thành lập mặt trận Việt Minh.
-  III)Bối cảnh lịch sử, phân tích nội dung và đánh giá ý nghĩa của sự
chuyển hướng chiến lược của Đảng được thể hiện trong Hội nghị Trung 
ương lần thứ 8 (5/1941).
-  ? Liên hệ vấn đề độc lập dân tộc (T211)
-  ?) Tại sao thành lập mặt trận Việt Minh, quan điểm đại đoàn kết được 
Đảng ta vận dụng ntn trong giai đoạn hiện nay.
-  IV) Tính chất, ý nghĩa CMT8
-  ?) Vì sao nó điển hình
-  CHƯƠNG 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975).
-  I) Kháng chiến toàn quốc bùng nổ và đường lối kháng chiến chống thực 
dân Pháp của Đảng trong những năm (1946-1950).
-  ?) Đường lối kháng chiến dựa vào dân phát huy sức mạnh toàn dân 
những năm 1946 đến 1950 được vận dụng như thế nào trong giai đoạn 
cả nước sống đại dịch covid-19 hiện nay?
-  ? Đường lối dựa vào sức mình là chính được vận dụng trong giai đoạn 
hiện nay ntn?
-  ? Đường lối kháng chiến toàn diện được vận dụng ntn trong giai đoạn 
hiện nay?
-  III.Đặc điểm tình hình nước ta sau tháng 7 năm 1954, nội dung , ý nghĩa 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 3 của Đảng 9/1960 ( Nội dung đường lối 
chiến lượng của CM VN trong giai đoạn mới là) 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi