Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh

Số trang: 46      Loại file: docx      Dung lượng: 83.92 KB      Lượt xem: 105      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

 

CÂU HỎI:
PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ  CHÍ MINH?
TRẢ LỜI:
  Một là: Hồ  Chí Minh kế  thừa giá trị  truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc VN
-  Chủ  nghĩa yêu nước: là giá trị  xuyên suốt trong hững truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc VN. Đó là động lực, sức mạnh giúp cho dân tộc VN tồn tại vượt qua mọi 
khó khăn trong thời kì dựng nước và giữ  nước mà phát triển. Chính chủ  nghĩa yêu 
nước là nền tảng tư tưởng, điểm xuất phát và động lực thúc đẩy HCM ra đi tìm đường 
cứu nước, và tìm thấy chủ  nghĩa Mác Lenin tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. 
-  Chủ  nghĩa yêu nước không chỉ  có trong thời chiến mà có cả  trong thời bình. Hồ
Chí Minh nói: “Ban đầu chính chủ  nghĩa yêu nước chứ  không phải chủ  nghĩa cộng 
sản đã đưa tôi tin theo Lê Nin, tin theo quốc tế cộng sản”.
-   Ngoài ra, Hồ  Chí Minh còn kế  thừa các truyền thống VH tốt đẹp như: tinh thầ n 
tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết, tinh thần lạc quan yêu đời, ý chí phấ n 
đấu vươn lên, trọng nhân nghĩa trọng hiền tài, cần cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao 
động.
  Hai là: Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
-  Tinh hoa văn hóa phương Đông:
+ Nho giáo: HCM chú ý kế thừa và đổi mới tư tưởng dùng nhân trị, đức trị để quả n 
lý xã hội. Kế  thừa và phát triển các quan niệm của Nho giáo về  việc xây dựng một 
xã hội lí tưởng (coi trọng nhân dân, coi trọng đạo đức, trọng giáo dục).
+ Phật giáo: HCM chú ý kế  thừa, phát triển tư tưởng từ  bi, vị  tha, yêu thương con 
người, khuyến khích làm việc thiện, chống lại điều ác, đề  cao quyền bình đẳng của 
con người, khuyên con người sống hòa đồng gắn bó với đất nước của Phật giáo.
+ Hồ  Chí Minh tiếp thu những điểm phù hợp trong chủ  nghĩa Tam dân của Tôn 
Trung  Sơn: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi