Khóa Luận - Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của giống gà CP707 nuôi tại trang trại gia công thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

Số trang: 67      Loại file: docx      Dung lượng: 1.88 MB      Lượt xem: 548      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của giống gà CP707  nuôi  tại trang trại gia công thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  ...............................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  ....................................................................................................  ii
MỤC LỤC  ........................................................................................................  iii
DANH MỤC BẢNG  .........................................................................................  vi
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH  ........................................................................  vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  .......................................................................  viii
MỞ ĐẦU  ...........................................................................................................  1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................  1
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI  .............................................................................  2
Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ..................................................................  3
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC  ...................................................................................  3
1.1.1. Giới thiệu về giống gà CP707   ...................................................................  3
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng  ...............  3
1.1.2.1. Bản chất di truyền của tính trạng chất lượng  ..........................................  4
1.1.2.2. Bản chất di truyền của các tính trạng số lượng  .......................................  4
1.1.3. Các tính trạng ngoại hình ở gia cầm .........................................................  5
1.1.4. Cơ sở khoa học của các tính trạng sinh trưởng của gia cầm và các yếu tố 
ảnh hưởng  ..........................................................................................................  8
1.1.4.1. Khái niệm sinh trưởng  ...........................................................................  8
1.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất sinh trưởng  .........................................  10
1.1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng  ...................................  13
1.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt  ..................................................  16
1.1.5.1. Năng suất thịt ......................................................................................  16
1.1.5.2. Tỉ lệ xương trên trọng lượng sống .......................................................  17
1.1.5.3. Tỉ lệ phần không ăn được trên phần ăn được  .......................................  17
1.1.5.4. Chỉ số sản xuất  ....................................................................................  17
1.1.6. Sức sống và khả năng kháng bệnh của gia cầm  .......................................  17 
iv
1.1.7. Tiêu tốn thức ăn  ......................................................................................  18
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  ......................  20
1.2.1. Tình hình chăn nuôi gà thịt ở Việt Nam  ..................................................  20
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  ..........................................................  22
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.  26
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  ...................................................................  26
2.1.1. Đối tượng  ...............................................................................................  26
2.1.2.  Địa điểm nghiên cứu  ............................................................................  26
2.1.3.  Thời gian nghiên cứu  ...........................................................................  26
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  ......................................................................  26
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................  27
2.3.1. Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc gà thí nghiệm  .......................................  27
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu......................................................  27
2.3.2.1. Tỷ lệ nuôi sống qua các tuần tuổi  .........................................................  27
2.3.2.2. Sinh trưởng tích lũy  .............................................................................  28
2.3.2.3. Tiêu tốn thức ăn  ...................................................................................  28
2.3.2.4. Chỉ số sản xuất  ....................................................................................  28
2.3.2.5. Năng suất cho thịt  ................................................................................  28
2.3.3.6. Hạch toán hiệu quả kinh tế...................................................................  29
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU  ..........................................................  30
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ........................................................  31
3.1. TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ CP707 QUA CÁC TUẦN TUỔI   .............  31
3.2. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ CP707  .......................................  34
3.2.1.  Sinh trưởng tích lũy của gà CP707 qua các tuần tuổi ...........................  34
3.2.2.  Sinh trưởng tuyệt đối của gà CP707 qua các tuần tuổi..........................  36
3.3. THỨC ĂN THU NHẬN CỦA GÀ CP707 QUA CÁC TUẦN TUỔI  ........  37
3.4. TIÊU TỐN THỨC ĂN CỦA GÀ CP707 QUA CÁC TUẦN TUỔI   ..........  39
3.5. CHỈ SỐ SẢN XUẤT CỦA GÀ CP707 QUA CÁC TUẦN TUỔI   .............  40 
v
3.6. NĂNG SUẤT CHO THỊT CỦA GÀ CP707  .............................................  41
3.7. HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI GÀ CP707  ..  43
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  .............................................................  47
4.1. KẾT LUẬN  ...............................................................................................  47
4.2. ĐỀ NGHỊ  ..................................................................................................  48
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ................................................................................  49
PHỤ LỤC  ........................................................................................................  43

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi