[Khóa luận tốt nghiệp] Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến lòng trung thành và ý định mua lại các sản phẩm thời trang của người tiêu dùng tại HCM

Số trang: 163      Loại file: pdf      Dung lượng: 6.53 MB      Lượt xem: 111      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  .....................  1
1.1.  Lý do chọn đề tài. .................................................................................................... 1
1.2.  Mục tiêu nghiên cứu  ................................................................................................ 3
1.3.  Câu hỏi nghiên cứu  .................................................................................................. 4
1.4.  Phạm vi nghiên cứu  ................................................................................................. 4
1.5.  Đối tượng nghiên cứu  .............................................................................................. 4
1.6.  Phương pháp nghiên cứu  ......................................................................................... 4
1.7.  Kết cấu nghiên cứu  .................................................................................................. 5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  ..................................  8
2.1.  Một số khái niệm  ................................................................................................... 8
2.1.1.  Khái niệm truyền miệng (Word-of-mouth)  ........................................................... 8
2.1.2.  Khái niệm về truyền miệng điện tử (Electronic Word-of-mouth)  ......................... 8
2.1.3.  Khái niệm lòng trung thành của người tiêu dùng  .................................................. 8
2.1.4.  Khái niệm ý định mua ........................................................................................... 9
2.1.5.  Khái niệm sàn thương mại điện tử ...................................................................... 10
2.1.6.  Khái niệm thời trang  ............................................................................................ 10
2.1.7.   Khái niệm về hành vi người tiêu dùng  ................................................................ 10
2.2.   Một số lý thuyết có liên quan  .............................................................................. 11
2.2.1.   Thuyết chấp nhận thông tin (IAM)  ...................................................................... 11 
xi
2.2.2.   Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB)  ...................................................................... 12
2.2.3 Mô hình chấp nhận công nghệ TAM  ..................................................................... 13
2.3. Một số nghiên cứu liên quan  ................................................................................... 14
2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài  .................................................................................. 14
2.3.2. Các nghiên cứu trong nước  ................................................................................... 19
2.3.3. Bảng tóm tắt các yếu tố từ các mô hình nghiên cứu có liên quan  ........................ 25
2.3.4. Bảng ma trận tổng hợp các yếu tố từ các nghiên cứu có liên quan  ...................... 29
2.4. Các giả thuyết nghiên cứu  ....................................................................................... 30
2.4.1. Chất lượng thông tin truyền miện điện tử  ............................................................ 30
2.4.2. Độ tin cậy.............................................................................................................. 31
2.4.3. Tính hữu ích  .......................................................................................................... 32
2.4.4. Sự chấp nhận truyền miệng điện tử (eWOM)  ...................................................... 32
2.4.5. Truyền miệng điện tử (eWOM)  ............................................................................ 33
2.4.6. Truyền miệng điện tử (eWOM), lòng trung thành và ý định mua  ....................... 34
2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất  .................................................................................... 35
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ............................................................  37
3.1. Tiến trình nghiên cứu  .............................................................................................. 37
3.2. Xây dựng thang đo và bảng câu hỏi  ........................................................................ 39
3.2.1. Xây dựng thang đo  ............................................................................................... 39
3.2.2. Xây dựng bảng câu hỏi  ......................................................................................... 39
3.3. Phương pháp nghiên cứu  ......................................................................................... 48 
xii
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định tính sơ bộ  ..................................................................... 48
3.3.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng sơ bộ  ................................................................... 49
3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức  .......................................................................... 51
3.4.1. Xác định đối tượng khảo sát  ................................................................................. 51
3.4.2. Thiết kế mẫu  ......................................................................................................... 51
3.4.3. Chọn mẫu  .............................................................................................................. 52
3.5. Phương pháp thu thập dữ liệu  .................................................................................. 52
3.6. Phương pháp xử lý số liệu  ....................................................................................... 52
3.6.1. Thống kê mô tả  ..................................................................................................... 53
3.6.2. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha  .............................................................. 53
3.6.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)  ........................ 53
3.6.4. Phân tích nhân tố khằng định CFA (Confirmatory Factor Analysic) .................. 54
3.6.5. Phân tích mô hình Bootstrap  ................................................................................ 56
3.6.6. Kiểm định mô hình lý thuyết bằng mô  hình cấu trúc tuyến tính (SEM-  Structural 
Equation Modelling)  ....................................................................................................... 56
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU  ...........................................................................  59
4.1. Thống kê mô tả  ........................................................................................................ 59
4.1.1. Độ tuổi  .................................................................................................................. 60
4.1.2. Giới tính  ................................................................................................................ 61
4.1.3. Thu nhập  ............................................................................................................... 61
4.1.4. Đã từng mua sản phẩm trên sàn chưa  ................................................................... 62 
xiii
4.1.5. Mức độ mua sản phẩm thời trang trên sàn thương mại điện tử  ........................... 63
4.1.6. Có tham khảo thông tin truyền miệng điện tử trên sàn thương mại điện tử không63
4.2. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha  ................................................................. 64
4.3. Phân tích nhân tố EFA  ............................................................................................. 68
4.3.1. Phân tích nhân tố EFA các biến độc lập  ............................................................... 68
4.3.2. Phân tích nhân tố EFA các biến trung gian  .......................................................... 71
4.3.3. Phân tích nhân tố EFA các biến phụ thuộc .......................................................... 73
4.4. Kiểm định phân tích nhân tố khẳng định – Confirmatory Factor Analysis (CFA)  . 74
4.4.1. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình với thông tin thị trường  ........................ 74
4.4.2. Đánh giá độ tin cậy tổng hợp (CR) và tổng phương sai trích (AVE)................... 76
4.4.3. Tính đơn nguyên  ................................................................................................... 78
4.4.4. Giá trị hội tụ  .......................................................................................................... 78
4.4.5. Giá trị phân biệt  .................................................................................................... 79
4.5. Phân tích và kiểm định mô hình nghiên cứu  ........................................................... 80
4.5.1. Phân tích và kiểm định độ thích hợp của mô hình với dữ liệu thị trường  ............ 80
4.5.2. Phân tích Bootstrap  ............................................................................................... 81
4.5.3. Phân tích và kiểm định các giả thuyết  .................................................................. 82
4.6. Giá trị trung bình các biến quan sát  ......................................................................... 84
4.6.1. Chất lượng thông tin truyền miệng điện tử  .......................................................... 85
4.6.2. Độ tin cậy.............................................................................................................. 86
4.6.3. Tính hữu ích  .......................................................................................................... 87 
xiv
4.6.4. Sự chấp nhận truyền miệng điện tử (eWOM)  ...................................................... 88
4.6.5. Truyền miệng điện tử (eWOM)  ............................................................................ 89
4.6.6. Lòng Trung Thành  ................................................................................................ 90
4.6.7 Ý Định Mua  ........................................................................................................... 91
4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu ................................................................................. 92
4.7.1. Yếu tố chất lượng thông tin truyền miệng điện tử  ............................................... 92
4.7.2. Yếu tố độ tin cậy  ................................................................................................... 92
4.7.3. Yếu tố tính hữu ích  ............................................................................................... 93
4.7.4. Sự chấp nhận truyền miệng điện tử (eWOM)  ...................................................... 93
4.7.4. Truyền miệng điện tử eWOM  .............................................................................. 93
4.7.5. Lòng trung thành  .................................................................................................. 94
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ  ....................................................  96
5.1. Kết luận chung về kết quả nghiên cứu  .................................................................... 96
5.2. Đề xuất hàm ý quản trị  ............................................................................................ 98
5.2.1. Truyền miệng điện tử (eWOM)  ............................................................................ 98
5.2.2. Lòng trung thành  ................................................................................................ 100
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo  ................................................ 100
5.3.1. Hạn chế của đề tài  ............................................................................................... 100
5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo  ............................................................................... 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................................  103
PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT  .....................................................................................I 
xv
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH PHỎNG VẤN NHÓM NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH  VIII
PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA SƠ BỘ  ...................  X
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC  ....................................... XII
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi