[Luận văn thạc sĩ] Các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Số trang: 104      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.22 MB      Lượt xem: 189      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. vi
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................ viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... ix
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ................................................. x
PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô thị
trường trái phiếu doanh nghiệp ............................................................................... 2
3. Khoảng trống nghiên cứu .................................................................................... 7
4. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 8
5. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 8
6. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 9
7. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 9
8. Bố cục luận văn ................................................................................................... 9
CHƯƠNG  1:  CƠ  SỞ LÝ  LUẬN  VỀ QUY  MÔ  THỊ TRƯỜNG  TRÁI  PHIẾU 
DOANH NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ  ẢNH HƯỞNG ........................................... 10
1.1. Cơ sở lý luận về quy mô thị trường TPDN .................................................... 10
1.1.1. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ........................................................ 10
1.1.2. Quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ..................................... 12
1.1.3. Cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp ........................................... 13
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ... 15
1.2.1. Quy mô của nền kinh tế .......................................................................... 15
1.2.2. Quy mô của hệ thống ngân hàng ............................................................. 16
1.2.3. Biến động tỷ giá hối đoái ........................................................................ 17
1.2.4. Tuổi của trái phiếu .................................................................................. 18
1.2.5. Rủi ro phá sản.......................................................................................... 19
1.2.7. Môi trường pháp lý ................................................................................. 20 
iv
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ............................................................................................ 22
CHƯƠNG  2:   THỰC  TRẠNG  THỊ TRƯỜNG TRÁI  PHIẾU  DOANH  NGHIỆP 
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 ..................................................................... 23
2.1. Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ............................. 23
2.1.1. Sự hình thành thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam .................. 23
2.1.2. Môi trường pháp lý ................................................................................. 25
2.1.3. Chủ thể tham gia thị trường .................................................................... 27
2.2. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 - 2021
............................................................................................................................... 31
2.2.1. Khối lượng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp........................................ 31
2.2.2. Số lượng đợt phát hành trái phiếu DN tại VN ........................................ 31
2.2.3. Số lượng đợt phát hành trái phiếu DN tại nước ngoài ............................ 33
2.2.4. Số lượng DN niêm yết phát hành TPDN ................................................ 35
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................................ 39
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 40
3.1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 40
3.1.1. Phương pháp thống kê mô tả................................................................... 40
3.1.2. Phương pháp phân tích hồi quy .............................................................. 40
3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu ................................................................. 42
3.2.1. Các biến của mô hình nghiên cứu ........................................................... 42
3.2.2. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................. 47
3.2.3. Mô hình nghiên cứu ................................................................................ 49
3.3. Mô tả số liệu thống kê .................................................................................... 50
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................ 51
CHƯƠNG  4:  PHÂN  TÍCH  CÁC  YẾU  TỐ ẢNH  HƯỞNG  TỚI  QUY  MÔ  THỊ
TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ....................................... 52
4.1. Kết quả mô hình ............................................................................................. 52
4.1.1. Tương quan giữa các biến ....................................................................... 52
4.1.2. Kết quả mô hình ...................................................................................... 55
4.2. Kiểm định mô hình hồi quy ........................................................................... 57
4.3. Khắc phục khuyết tật mô hình ....................................................................... 61 
v
4.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quy mô TT TPDN VN ........................... 62
4.5. So sánh với kết quả của các nghiên cứu đi trước ........................................... 67
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ............................................................................................ 69
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN QUY MÔ CỦA 
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ............................... 70
5.1. Định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp VN tới năm 2030
............................................................................................................................... 70
5.1.1. Quan điểm phát triển ............................................................................... 70
5.1.2. Triển vọng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ....................... 71
5.1.3. Định hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp VN tới năm 
2030 ................................................................................................................... 73
5.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện quy mô của TTTPDNVN .......................... 74
5.2.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .................................................................. 74
5.2.2. Thành lập các tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp và thực hiện 
xếp hạng trái phiếu ............................................................................................ 75
5.2.3. Đa dạng hóa các kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp ................................... 77
5.2.4. Ổn định tỷ giá .......................................................................................... 77
5.2.5. Thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên phương diện nhà tạo 
lập thị trường ..................................................................................................... 78
5.2.6.  Tăng  cường  hoạt  động  kinh  doanh  mang  lại  lợi  nhuận  và  minh  bạch, 
công bố thông tin ............................................................................................... 79
5.2.7. Xây dựng hành lang pháp lý và chính sách khuyến khích phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp ........................................................................................... 80
TÓM TẮT CHƯƠNG 5 ............................................................................................ 82
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 85
A. Tài liệu tham khảo tiếng Anh ............................................................................... 85
B. Tài liệu tham khảo tiếng Việt ............................................................................... 86
C. Website ................................................................................................................. 88
PHỤ LỤC .................................................................................................................. 90
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi