[Luận văn thạc sĩ] Công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cục thuế tỉnh Thái Bình

Số trang: 114      Loại file: pdf      Dung lượng: 948.49 KB      Lượt xem: 138      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Lời cam đoan .................................................................................................................... i
Lời cảm ơn ....................................................................................................................... ii
Mục lục ........................................................................................................................... iii
Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................................... v
Danh mục bảng ............................................................................................................... vi
Danh mục sơ đồ ............................................................................................................. vii
Trích yếu luận văn ........................................................................................................ viii
Thesis abstract ................................................................................................................... x
Phần 1. Mở đầu ............................................................................................................... 1
1.1.   Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................ 1
1.2.   Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2
1.2.1.  Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2
1.2.2.  Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2
1.3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 2
1.3.1.  Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 2
1.3.2.  Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2
Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác thanh tra thuế đối với các
DNNVV ................................................................................................................ 3
2.1.   Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 3
2.1.1.  Các vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhỏ và vừa ....................................... 3
2.1.2.  Các vấn đề chung về thanh tra thuế ...................................................................... 6
2.1.3.  Nội dung công tác thanh tra thuế ........................................................................ 15
2.1.4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ........................................................................................................... 27
2.2.   Cơ sở thực tiễn .................................................................................................... 31
2.2.1.  Kinh nghiệm thực tiễn công tác thanh tra thuế một số nước trên thế giới .......... 31
2.2.2.  Kinh nghiệm thực tiễn công tác thanh tra thuế ở một số địa phương ................. 32
2.3.   Bài học rút ra trong công tác thanh tra thuế đối với cục thuế tỉnh Thái Bình ..... 34
Phần 3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu ............................................ 36
3.1.   Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.............................................................................. 36
3.1.1.  Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình ........................................................... 36
3.1.2.  Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình ............................................................................................................ 38 
iv
3.1.3.  Đặc điểm Cục thuế tỉnh Thái Bình ..................................................................... 39
3.2.   Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 43
3.2.1.  Phương pháp thu thập số liệu .............................................................................. 43
3.2.2.  Phương pháp xử lý số liệu .................................................................................. 45
3.2.3.  Phương pháp phân tích số liệu ............................................................................ 45
3.2.4.  Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong phân tích .......................................................... 46
Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận ................................................................... 48
4.1.   Thực trạng công tác thanh tra thuế các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại cục
thuế tỉnh Thái Bình ............................................................................................. 48
4.1.1.  Công tác lập kế hoạch thanh tra thuế .................................................................. 48
4.1.2.  Tổ chức thanh tra tại trụ sở người nộp thuế ........................................................ 55
4.1.3.  Xử lý kết quả sau thanh tra ................................................................................. 58
4.1.4.  Tổng hợp báo cáo và lưu trữ tài liệu thanh tra .................................................... 70
4.2.   Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra thuế đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại cục thuế tỉnh Thái Bình ................................................... 70
4.2.1.  Kết quả đạt được ................................................................................................. 70
4.2.2.  Nguyên  nhân  hạn  chế  của  công  tác  thanh  tra  thuế  đối  với  các  doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế tỉnh Thái Bình .................................................. 71
4.2.3.  Các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến công  tác  thanh  tra  thuế  đối  với  các  doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Cục thuế tỉnh Thái Bình .................................................. 74
4.3.   Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa tại cục thuế tỉnh Thái Bình ............................................................... 82
4.3.1.  Cơ sở khoa học ................................................................................................... 82
4.3.2.  Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ........................................................................................................... 84
Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 91
5.1.   Kết luận ............................................................................................................... 91
5.2.   Kiến nghị  ............................................................................................................ 92
5.2.1.  Đối với nhà nước ................................................................................................ 92
5.2.2.  Đối với Bộ Tài chính và Tổng cục thuế .............................................................. 92
5.2.3.  Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ............................................................ 94
Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 95
Phụ lục ............................................................................................................................ 97 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi