[Luận văn thạc sĩ] Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Số trang: 116      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.86 MB      Lượt xem: 321      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  ..............................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  ...................................................................................................................  ii
MỤC LỤC  .......................................................................................................................  iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  .......................................................................................  vi
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................  vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH  .............................................................................................  viii
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ..............................................................................................  ix
THESIS ABSTRACT  ......................................................................................................  xi
PHẦN 1. MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1
1.1.   TÍNH CẤP THİẾT CỦA ĐỀ TÀİ  .....................................................................  1
1.2.   MỤC TİÊU NGHİÊN CỨU  .............................................................................  2
1.3.   PHẠM Vİ NGHİÊN CỨU  ................................................................................  2
1.4.   NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚİ .............................................................................  3
1.5.   Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀO THỰC TIỄN ....................................................  3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ...............................................................................  4
2.1.   CƠ  SỞ  LÝ  LUẬN  VÀ  CĂN  CỨ  PHÁP  LÝ  CỦA  CÔNG  TÁC  ĐĂNG
KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  .........  4
2.1.1.   Đăng ký đất đai ................................................................................................  4
2.1.2.   Giấy  chứng  nhận  quyền  sử  dụng  đất,  quyền  sở  hữu  nhà  ở  và  tài  sản 
khác gắn liền với đất ........................................................................................  8
2.1.3.   Quy định hiện hành về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  .....  11
2.2.   CƠ  SỞ  THỰC  TIỄN  CỦA  CÔNG  TÁC  ĐĂNG  KÝ  VÀ  CẤP  GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ...................................................  24
2.2.1.   Kinh nghiệm một số nước về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất  ..........................................................................................................  24
2.2.2.   Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam  ...................  27
2.2.3.   Công  tác  cấp  giấy  chứng  nhận  quyền  sử  dụng  đất  trên  địa  bàn  tỉnh 
Bắc Ninh  .........................................................................................................  29
2.2.4.   Đánh giá chung  ...............................................................................................  31
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ...................................  32 
iv
3.1.   ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  ............................................................................  32
3.2.   THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  ..........................................................................  32
3.3.   ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  ........................................................................  32
3.4.   NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  ...........................................................................  32
3.4.1.   Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài  ...................................  32
3.4.2.    Khái quát tình hình quản lý nhà nước về  đất đai, hiện trạng sử  dụng đất 
và biến động đất đai trên địa bàn huyện Lương Tài  .......................................  32
3.4.3.   Thực trạng công tác  đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, 
quyền sở  hữu nhà  ở  và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện 
Lương Tài  .......................................................................................................  32
3.4.4.   Đề  xuất một số  giải pháp nâng cao hiệu quả  công tác cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Tài  .................................  33
3.5.   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ..................................................................  33
3.5.1.   Phương pháp chọn điểm nghiên cứu  ..............................................................  33
3.5.2.   Phương pháp điều tra thu thập tài liệu thứ cấp  ...............................................  33
3.5.3.   Phương pháp điều tra thu thập tài liệu sơ cấp  ................................................  34
3.5.4.   Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu  ..........................................................  35
3.5.5.   Phương pháp đánh giá  ....................................................................................  35
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ...........................................................................  36
4.1.   ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI  .........  36
4.1.1.   Điều kiện tự nhiên  ..........................................................................................  36
4.1.2.   Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội  ..............................................................  46
4.1.3.   Đánh giá chung về tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội  ....................................  52
4.2.   TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI, HIỆN TRẠNG SỬ
DỤNG  ĐẤT  VÀ  BIẾN  ĐỘNG  ĐẤT  ĐAI  TRÊN  ĐỊA  BÀN  HUYỆN
LƯƠNG TÀI  ..................................................................................................  54
4.2.1.   Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lương Tài  ..........  54
4.2.2.   Hiện trạng sử dụng đất năm 2019  ..................................................................  63
4.2.3.   Tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện  .............................................  66
4.3.   THỰC  TRẠNG  CÔNG  TÁC  ĐĂNG  KÝ,  CẤP  GIẤY  CHỨNG  NHẬN
QUYỀN  SỬ  DỤNG  ĐẤT,  QUYỀN  SỞ  HỮU  NHÀ  Ở  VÀ  TÀI  SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI  .......  66
4.3.1.   Thực trạng về  cơ sở  vật chất và nguồn nhân lực phục vụ  công tác đăng 
ký, cấp giấy chứng nhận  .................................................................................  66 
v
4.3.2.   Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất giai đoạn 2015-2019  ...................................  67
4.3.3.   Kết quả  khảo sát, lấy ý kiến của người dân và cán bộ  về  tình hình cấp 
giấy trên địa bàn huyện  ..................................................................................  81
4.3.4.   Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công tác cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Tài  ..........................................  83
4.4.   ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
CẤP  GIẤY  CHỨNG  NHẬN  QUYỀN  SỬ  DỤNG  ĐẤT  TRÊN  ĐỊA
BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI  ..........................................................................  85
4.4.1.   Về nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai  ..........................................  85
4.4.2.   Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm  ..........................................  86
4.4.3.   Về công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính  ..........................................................  86
4.4.4.   Về nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức  .......................................  87
4.4.5.   Về nâng cao ý thức pháp luật của người dân  .................................................  88
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ......................................................................  89
5.1.   KẾT LUẬN  ....................................................................................................  89
5.2.   KIẾN NGHỊ....................................................................................................  90
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ............................................................................................  91
PHỤ LỤC  .......................................................................................................................  94
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi