[Luận văn thạc sĩ] Hoạt động marketing của ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPbank)

Số trang: 93      Loại file: pdf      Dung lượng:      Lượt xem: 23      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC 
LỜI CAM ĐOAN  .......................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  ............................................................................................................  ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................  vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ  ..................................................................  vii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  ......................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  ................................................................................  7
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động marketing tại ngân hàng 
thương mại  .................................................................................................................  7
1.1.1. Khái niệm marketing dịch vụ ngân hàng  ......................................................  7
1.1.2. Bản chất của marketing dịch vụ ngân hàng  ..................................................  9
1.1.3. Đặc điểm và vai trò của marketing dịch vụ ngân hàng ..............................  10
1.2. Các hoạt động marketing cơ bản tại ngân hàng  ...........................................  12
1.2.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu  .............................  13
1.2.2. Chính sách sản phẩm dịch vụ - Product......................................................  16
1.2.3. Chính sách giá cả - Price ............................................................................  17
1.2.4. Chính sách phân phối - Place  ......................................................................  18
1.2.5. Chính sách xúc tiến – truyền thông - Promotion  ........................................  20
1.2.6. Chính sách con người - People  ...................................................................  22
1.2.7. Chính sách quy trình dịch vụ - Process  ......................................................  23
1.2.8. Chính sách bằng chứng hữu hình - Physical Evidence  ...............................  23
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng  ..........  24
1.3.1. Các yếu tố khách quan  ................................................................................  24
1.3.2. Các yếu tố chủ quan  ....................................................................................  26
Tóm tắt chương 1  ....................................................................................................  27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NGÂN 
HÀNG TMCP TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN 2018- 2021  .....................................  28
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Tiên Phong  .................................................  28 
iv
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Tiên Phong  ................  28
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Tiên Phong  ............  30
2.2. Thực trạng về việc triển khai các chính sách marketing tại ngân hàng 
TMCP Tiên Phong  ..................................................................................................  35
2.2.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu  .............................  35
2.2.2. Chính sách sản phẩm dịch vụ - Product......................................................  37
2.2.3. Chính sách giá cả - Price ............................................................................  44
2.2.4. Chính sách phân phối - Place  ......................................................................  47
2.2.5. Chính sách xúc tiến – truyền thông - Promotion  ........................................  48
2.2.6. Chính sách con người - People  ...................................................................  51
2.2.7. Chính sách quy trình dịch vụ - Process  ......................................................  53
2.2.8. Chính sách bằng chứng hữu hình – Physical Evidence.  .............................  54
2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng 
TMCP Tiên Phong giai đoạn 2018 - 2021  ............................................................  55
2.3.1. Các nhân tố khách quan  ..............................................................................  55
2.3.2 Các nhân tố chủ quan  ...................................................................................  60
2.4. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 
giai đoạn 2018 - 2021  ...............................................................................................  62
2.4.1. Nh ữ ng thành công trong hoạ t động marketing của ngân hàng
TMCP  Tiên Phong  .............................................................................................  62
2.4.2. Những nguyên nhân và hạn chế trong hoạt động Marketing của Ngân hàng 
TMCP Tiên Phong  ................................................................................................  63
Tóm tắt chương 2  ....................................................................................................  66
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN 2022-2025  ....................  67
3.1. Định hướng hoạt động marketing của ngân hàng TMCP Tiên Phong trong 
thời gian tới  ..............................................................................................................  67
3.1.1.  Những cơ hội và thách thức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đ ến 
năm 2025  ..............................................................................................................  67
3.1.2. Định hướng hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong  ........  68 
v
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing tại ngân hàng TMCP 
Tiên Phong thời gian tới  .........................................................................................  69
3.2.1. Giải pháp liên quan đến nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường 
mục tiêu  ................................................................................................................  69
3.2.2. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ - Product  ...................................................  70
3.2.3. Giải pháp về giá cả - Price.  .........................................................................  70
3.2.4. Giải pháp về phân phối - Place  ...................................................................  72
3.2.5. Giải pháp về xúc tiến truyền thông - Promotion ........................................  73
3.2.6. Giải pháp về con người - People ................................................................  75
3.2.7. Giải pháp về quy trình dịch vụ - Process  ....................................................  76
3.2.8. Giải pháp về bằng chứng hữu hình - Physical Evidence  ............................  77
3.3. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước  .........................................................  78
Tóm tắt chương 3  ....................................................................................................  79
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...............................................................  82
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi