[Luận văn thạc sĩ] Phân tích và hoàn thiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Quận 4 HCM

Số trang: 80      Loại file: doc      Dung lượng: 704.00 KB      Lượt xem: 291      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................................  1
1. Lý do chọn đề tài  .............................................................................................................  1
2. Mục tiêu nghiên cứu  .....................................................................................................  2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ......................................................................  3
3.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................  3
3.2. Phạm vi nghiên cứu  ............................................................................................  3
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ................................................................  3
5. Cấu trúc của đề tài  .........................................................................................................  3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN
TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI,
BẢO HIỂM Y TẾ VÀ QUẢN LÝ THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI  ......................  4
1.1. Tổng quan nghiên cứu  ............................................................................................  4
1.1.1. Thực tiễn của việc nghiên cứu  ...............................................................  4
1.1.2. Nghiên cứu trong nước  ...............................................................................  4
1.1.3. Điểm mới của nghiên cứu này  ................................................................  6
1.2. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế  .......................................  7
1.2.1. Khái niệm về bảo hiểm xã hội  ..................................................................  7 
1.2.2. Khái niệm về bảo hiểm y tế ................................................................   9
1.3. Bản chất ..................................................................................................   10
1.3.1. Bảo hiểm xã hội.................................................... ...........................   10
1.3.2. Bảo hiểm y tế ...................................................................................   11
1.4. Nội dung b ảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  .................................................   12
1.4.1. Chính sách bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội ..............  12
1.4.2. Nội dung của bảo hiểm y tế .............................................................  13
1.4.3. Mức đóng BHXH, BHYT .............................................................. ..  14
1.5. Công tác thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ...................................   14
1.5.1. Quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế .....................................   14
1.5.2. Công tác quản lý nợ BHXH .............................................................   20
1.5.3. Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ............  21
1.6. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động .................................  24
1.6.1. Quyền (Điều 20, Luật BHXH 2014) .................................................   24
1.6.2. Trách nhiệm (Điều 21, Luật BHXH 2014) .......................................   24
1.6.3. Quyền và trách nhiệm của người lao động (Điều 18, Luật BHXH  
2014).........................................................................................................  25
1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu, chi BHXH ..................................   26
1.7.1. Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ..........................................   26
1.7.2. Cơ cấu dân số .................................................................................   26
1.7.3. Chính sách lao động và việc làm .....................................................  26
1.7.4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người .........  27 
1.7.5. Nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động .............  27
1.8. Các tiêu chí đánh giá công tác thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc: ...........  27
1.8.1. Số người đóng BHXH, BHYT .................................... ......................   27
1.8.2. Số đơn vị đóng BHXH, BHYT ..........................................................   28
1.8.3. Số tiền thu BHXH, BHYT ................................................................  28
1.8.4. Số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT ......................................................   28
1.8.5. Công tác chi tr ả các chế độ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN ............  29
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...............................................................................   30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI BẢO 
HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 4 ..............  31
2.1.  Giới thiệu sơ lược về BHXH TP. HCM ...................................................  31
2.2.  Giới thiệu BHXH Quận 4 ........................................................................   32
2.2.1. Đặc điểm tình hình ..........................................................................  32
2.2.2. Cơ cấu tổ chức ............................................................................  34
2.3.  Thực trạng công tác quản lý thu, chi BHXH, BHYT bắt buộc tại BHXH
Quận 4............................................................................................................   36
2.3.1. Hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội tại BHXH quận 4 năm 2016 –
2018..........................................................................................................   36
2.3.2. Tình hình chi chế độ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2018 ............  43
2.4.  Nhận xét về hoạt động quản lý thu chi BHXH tại Bảo hiểm xã hội Quận 4
.......................................................................................................................   49
2.4.1. Ưu điểm ..........................................................................................  49
2.4.2. Hạn chế ...........................................................................................   51 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................................  56
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ  .................................  57
3.1. Định hướng về tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn quận 4..  57
3.2. Định hướng về công tác chi chế độ BHXH:...........................................  58
3.3. Giải pháp về tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH quận 4.  .............  59
3.3.1. Giải pháp để tăng thêm số lượng người tham gia BHXH:  59
3.3.2. Giải pháp quản lý tiền lương:  ...............................................................  60
3.3.3. Giải pháp hạn chế nợ đọng BHXH.....................................................  61
3.3.4. Giải pháp tăng cường công tác tuyên tuyền chính sách BHXH  62
3.3.5. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cơ quan BHXH  62
3.4. Giải pháp về công tác chi trả chế độ BHXH...........................................  63
3.4.1. Tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH
.................................................................................................................................................  63
3.4.2. Tăng cường quy trình kiểm soát, xét duyệt hồ sơ chi trả  .  63
3.4.3. Hoàn thiện phương thức chi  .................................................................  64
3.5. Xây dựng hoạt động kiểm soát nội bộ  ......................................................  65
3.6. Hoàn thiện công tác giám sát  ..........................................................................  65
3.7. Kiến nghị  ........................................................................................................................  66
3.7.1. Kiến nghị với Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 4  ...................  66
3.7.2. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ....  66
3.7.3. Đối với Bảo hiểm xã hội quận 4  ..........................................................  67
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...................................................................................................  70
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................................  71 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi