[Luận văn thạc sĩ] Quản lý rủi ro tín dụng KHDN trên địa bàn TP Hà Nội tại Ngân hàng Agribank

Số trang: 122      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.89 MB      Lượt xem: 226      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  ................................ ................................ ................................ .....................   i
LỜI CẢM ƠN  ................................ ................................ ................................ ..........................   ii
MỤC LỤC  ................................ ................................ ................................ ...............................   iii
DANH MỤC HÌNH  ................................ ................................ ................................ ...............   vi
DANH MỤC BẢNG  ................................ ................................ ................................ .............   vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ................................ ................................ ..............   viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  ................................ .....................   ix
LỜI MỞ ĐẦU  ................................ ................................ ................................ ..........................   1
CHƢƠNG  1:  CÁC  VẤN  ĐỀ  CHUNG  VỀ  QUẢN  LÝ  RỦI  RO  TÍN  DỤNG 
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  ...............   9
1.1.  Các vấn đề chung về rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp  .......  9
1.1.1.  Các khái niệm liên quan  ........................................................................  9
1.1.2.  Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại  ................................  12
1.1.3.  Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương 
mại  ......................................................................................................................  14
1.2.  Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng 
thƣơng mại  ........................................................................................................................  17
1.2.1.  Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng khách 
hàng doanh nghiệp  ............................................................................................  17
1.2.2.  Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
............................................................................................................................  18
1.2.3.  Một số chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng ...............................  25
1.2.4.  Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với 
khách hàng doanh nghiệp tại NHTM  ..............................................................  30
1.3.  Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng đối với  khách hàng doanh nghiệp  tại 
một số  ngân hàng thƣơng mại và rút ra bài học cho ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam  .....................................................................................  32
1.3.1.  Kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số ngân hàng thương mại  .......  32 
iv
1.3.2.  Một số bài học rút ra đối với Agribank  ...............................................  38
Kết luận chƣơng 1  ............................................................................................................  39
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH 
HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI TẠI NGÂN 
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  ...............   40
2.1.  Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam  40
2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển  ........................................................  40
2.1.2.  Cơ cấu bộ máy tổ chức tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam  ..........................................................................................  41
2.2.  Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng 
Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội  ....................................................................  48
2.2.1.  Đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên địa bàn 
thành phố Hà Nội  ..............................................................................................  48
2.2.2.  Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp của 
Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội  ........................................................  50
2.2.3.  Rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Agribank trên 
địa bàn Hà Nội  ...................................................................................................  56
2.3.  Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với  khách hàng doanh 
nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội  .....................................................................  60
2.3.1.  Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại 
Agribank ............................................................................................................  60
2.3.2.  Quy trình quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp63
2.4.  Đánh giá chung về  hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với  khách hàng 
doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội.........................................................  76
2.4.1.  Thành tựu đạt được  .............................................................................  76
2.4.2.  Một số hạn chế và nguyên nhân  .........................................................  79
Kết luận chƣơng 2  ............................................................................................................  86
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN 
DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 
v
PHỐ  HÀ  NỘI  TẠI  NGÂN  HÀNG  NÔNG  NGHIỆP  VÀ  PHÁT  TRIỂN  NÔNG 
THÔN VIỆT NAM  ................................ ................................ ................................ ...............   87
3.1.  Định hƣớng của Agribank về  quản lý rủi ro tín dụng đối với  khách hàng 
doanh nghiệp đến năm 2025  ..........................................................................................  87
3.1.1.  Định hướng hoạt động kinh doanh  ....................................................  87
3.1.2.  Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh 
nghiệp của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội  .....................................  89
3.2.  Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng 
doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Thành phố Hà Nội  ....................................  89
3.2.1.  Thúc đẩy tăng trưởng về tín dụng  .......................................................  90
3.2.2.  Hoàn thiện cơ chế, chính sách  ............................................................  91
3.2.3.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  .............................................  91
3.2.4.  Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng và phát triển dịch vụ khách 
hàng  ....................................................................................................................  92
3.2.5.  Nâng cao chất lượng tín dụng  .............................................................  94
3.2.6.  Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin  ..........................  95
3.2.7.  Nâng cao hoạt động thẩm định đối với khách hàng  ..........................  96
3.2.8.  Kiện toàn mô hình quản lý rủi ro tín dụng  .........................................  97
3.2.9.  Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực  .....................................................  97
3.3.  Một số  kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với 
khách hàng doanh nghiệp tại Agribank trên địa bàn Hà Nội  ...................................  98
3.3.1.  Kiến nghị với chính phủ  ......................................................................  98
3.3.2.  Kiến nghị với NHNN  ...........................................................................  99
Kết luận chƣơng 3  ..........................................................................................................  100
KẾT LUẬN  ................................ ................................ ................................ ..........................   101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  ................................ ................................ .......   102
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi