[Luận văn thạc sĩ] Quản lý Vốn kinh doanh tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Số trang: 128      Loại file: pdf      Dung lượng: 8.11 MB      Lượt xem: 196      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
DANH MỤC VIẾT TẮT .........................................................................................vi
DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................ix
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................... x
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG  1:  VỐN  KINH  DOANH  VÀ  QUẢN  LÝ  VỐN  CỦA  DOANH 
NGHIỆP ..................................................................................................................... 6
1.1. Tổng quan VKD của Doanh nghiệp ............................................................. 6
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn kinh doanh ............................. 6
1.1.2. Phân loại về VKD ..................................................................................... 7
1.1.3. Nguồn vốn về VKD ................................................................................... 9
1.2. Quản lý VKD của  Doanh nghiệp ............................................................... 10
1.2.1. Khái niệm về quản lý VKD .................................................................... 10
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá VKD ........................................................... 10
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến VKD: ............................................................. 21
1.3.1. Nhân tố chủ quan ................................................................................... 21
1.3.2. Nhân tố khách quan ............................................................................... 24
1.4. Vai trò Quản lý của vốn kinh doanh đối với PVN .................................... 26
1.5 Kinh nghiệm của quản lý VKD của đơn vị tiêu biểu trong ngành: Tổng 
Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) ....................................................................... 27
1.5.1 Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 27
1.5.2 Kết quả quản lý VKD tại PVGas ............................................................. 28
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ........................................................................................ 31
CHƯƠNG  2:  THỰC  TRẠNG  QUẢN  LÝ  VKD  TẠI  TẬP  ĐOÀN  DẦU  KHÍ 
iv
VIỆT NAM .............................................................................................................. 32
2.1. Khái quát chung về Tập đoàn đoàn Dầu khí Việt Nam ........................... 32
2.1.1. VKD của Tập đoàn đoàn Dầu khí Việt Nam ........................................ 32
2.1.2 Các lĩnh vực đầu tư, Các đơn vị trực thuộc, các Công ty con, Công ty 
liên doanh, liên kết: .......................................................................................... 33
2.1.3 Mô hình quản lý tài chính của PVN ..................................................... 35
2.1.4. Hoạt động kinh doanh của PVN ........................................................... 45
2.1.5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của PVN trong những năm gần đây
........................................................................................................................... 46
2.2. Thực trạng quản lý VKD của tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ............... 48
2.2.1. VKD của PVN giai đoạn 2018 – 2020 ................................................... 48
2.2.2. Thực trạng quản lý vốn kinh doanh của PVN giai đoạn 2018 - 2020 . 60
2.3. Nhiệm vụ Quản lý vốn Kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ... 69
2.3.1 Đối với PVN ................................................................................................. 69
2.3.2 Đối với nền kinh tế của Việt Nam ............................................................. 70
2.4. Kết quả đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ..................................... 70
2.4.1. Kết quả đạt được..................................................................................... 70
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ........................................................................................ 80
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VKD 
TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM .............................................................. 81
3.1. Định hướng phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong những năm tới
............................................................................................................................... 81
3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội ........................................................................ 81
3.1.2. Mục tiêu, định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thời gian tới 87
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng VKD 
tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ......................................................................... 88 
v
3.2.1. Chủ động lập kế hoạch huy động và sử dụng nguồn VKD .................. 89
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động ....... 92
3.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn cố định .......... 96
3.2.4. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng VKD tại PVN
........................................................................................................................... 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ...................................................................................... 103
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 104
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 105
PHỤ LỤC ....................................................................................................................
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi