Luận văn thạc sĩ văn học - Ảnh hưởng của dân ca dân tộc Mông trong truyện thơ Tiếng Hát Làm Dâu

Số trang: 146      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.50 MB      Lượt xem: 140      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU  ................................................................................................................  1
1.  Giới thuyết đề tài:  .............................................................................................  1
2.  Lịch sử  nghiên cứu vấn đề:  ..............................................................................  3
3.  Đối tƣợng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu và phạm vi nghiên cứƣ:  ...........  4
4.  Phƣơng pháp nghiên cứu:  ................................................................................  4
5.  Cấu trúc luận văn:  ............................................................................................  5
NỘI DUNG  ............................................................................................................  6
CHƢƠNG 1: TRUYỆN THƠ VÀ CƠ SỞ CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN 
CA DÂN TỘC MÔNG VÀ TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU ................  6
1.1.  Khái niệm truyện thơ và sự  hình thành truy ện thơ trong văn học 
dân gian  ................................ ................................ ...........................   6
1.1.1. Khái niệm truyện thơ  ..........................................................................  6
1.1.2. Các nhóm truyện thơ tiêu biểu  ............................................................  7
1.1.3. Sự hình thành truyện thơ trong văn học dân gian Việt Nam  .............  9
1.2. Cơ sở  của mối quan hệ  giữa dân ca dân t ộc Mông và  truy ện thơ 
Tiếng hát làm dâu  ................................ ................................ ...........   12
1.2.1. Cơ sở lịch sử - xã hội  ........................................................................  13
1.2.2. Cơ sở nội tại văn học.........................................................................  17
Tiểu kết  ................................................................................................................  25
CHƢƠNG 2: SỰ TIẾP NHẬN NỘI DUNG THẨM MĨ DÂN CA DÂN TỘC 
MÔNG TRONG TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU  ...............................  27
2.1.  Đề  tài, chủ  đề, giá tr ị  nội dung và ý nghĩa tƣ tƣ ởng  ....................   28
2.1.1.  Đề tài và chủ đề  ................................................................................  28
2.1.2.  Giá trị nội dung và ý nghĩa tư tưởng  ................................................  39
2.2.  Phong tục, tập quán và không gian sinh ho ạt văn hóa mi ền núi   .   41
2.2.1. Những luật tục, hủ tục lạc hậu, hà khắc trong nghi thức hôn nhân –
cƣới h ỏi  .....................................................................................................  41 
2.2.2. Không gian sinh hoạt văn hóa miền núi  ..........................................  54
2.3.  Quan niệ m về  s ố  phận và tâm lí đặc trƣng c ủa con ngƣời trong xã 
hội Mông   ................................ ................................ ........................   57
2.4.  Tâm trạng nhân vật tr ữ  tình:   ................................ .....................   60
Tiểu kết  ................................................................................................................  70
CHƢƠNG 3: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC YẾU TỐ THI PHÁP DÂN CA DÂN 
TỘC MÔNG TRONG TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU  ......................  72
3.1.  Hệ  thống cốt truy ện và kết c ấu  ................................ ..................   72
3.1.1.  Yếu tố tự sự tạo nên cốt truyện.........................................................  72
3.1.2.  Sự vận động của cốt truyện theo xu hướng kết thúc bi kịch  ............  77
3.1.3.  Kết cấu trùng điệp và kết cấu tương phản .......................................  82
3.2.  Mô –  tip nhân v ật và mô-   típ bi ểu tƣợng  ................................ ....   86
3.2.1.  Mô – típ nhân vật anh yêu – em yêu ................................................  86
3.2.2.  Mô – típ biểu tượng con đường  ........................................................  87
3.3.  Tuyến nhân vật và hình tƣ ợng nhân vật tr ữ  tình   ........................   90
3.3.1.  Tuyến nhân vật chính diện – phản diện  ...........................................  90
3.3.2.  Tuyến nhân vật trung tâm – ngoại biên  ...........................................  92
3.3.3.  Hình tượng nhân vật trữ tình : nhân vật em yêu  .............................  94
3.4.  Phong cách trữ  tình   ................................ ................................ ...   95
3.4.1.  Lời văn nghệ thuật  ...........................................................................  95
3.4.2.  Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật  ..................................  96
3.4.3.  Ngôn ngữ và hình ảnh giàu chất thơ  ...............................................  97
3.4.4.  Phương thức và hình thức diễn xướng  ............................................  99
Tiểu kết  ..............................................................................................................  101
KẾT LUẬN  ........................................................................................................  103
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................  105
PHỤ LỤC  ...........................................................................................................  108
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi