Luận văn - Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank (NH Công thương) CN Thanh Xuân

Số trang: 65      Loại file: pdf      Dung lượng: 977.39 KB      Lượt xem: 2390      Lượt tải: 4

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Luận văn - Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank (NH Công thương) CN Thanh Xuân 

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU  ..........................................................................................................  1
CHƯƠNG 1:  RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI. ..........................................................................................  2
1.1. Tổng quan về NHTM và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại  .....  2
1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại:  .............................................................  2
1.1.2. Hoạt động tín dụng của NHTMĐ  ...................................................................  2
1.1.3. Đặc trưng cơ bản của hoạt động tín dụng:  .....................................................  3
1.1.4. Phân loại tín dụng NHTM  ..............................................................................  4
1.1.4.1. Phân chia theo thời gian  ....................................................................  ….…. 4
1.1.4.2. Cho vay theo hình thức tài trợ …  ..................................................................  5
1.1.4.3. Tín dụng theo hình thức đảm bảo  .................................................................   5
1.1.4.4. Tín dụng phân loại theo rủi ro:  .....................................................................  5
1.1.4.5. Phân loại khác:   .......................................................................................  ….6
1.1.5. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ........................  6
1.1.5.1. Khái niệm rủi ro:...........................................................................................  6
1.1.5.2. Các loại rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh doanh của NHTM  ..................  6
1.1.6 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM  ................................  8
1.1.6.1. Khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng.....................................................  8
1.1.6.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng  ...................................................................  7
1.1.6.3 Các chỉ tiêu phản ánh và đo lường rủi ro tín dụng  ........................................  9
1.1.6.4. Một sô chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng  ......................................................  16
1.1.6.5 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng:  ........................................................  15
1.1.6.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng:  .......................................................................  18
1.1.6.7. Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM  ...................................  19
1.1.7 Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM  ...............................................................  25
1.1.7.1. Sự cần thiết của quản lý rủi ro tín dụng: .....................................................  25
1.1.7.2 Các nguyên tắc chung trong quản lý rủi ro tín dụng  .....................................  25 
1.1.7.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng:   ..............................................................  26 
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN 
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN  ..........................  30
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng công thương Thanh Xuân  ......................................  26
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển  ...................................................................  26
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Thanh Xuân 
trong thời gian qua.  ................................................................................................  27
2.2.1.Tình hình kinh tế trong nước.  ........................................................................  28
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh  ..............................................  30
2.2.3. Hoạt động quản lý rủi ro tại chi nhánh:  .......................................................  39
2.3. Đánh giá kết quả đạt được của việc quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.....  47
2.3.1. Những kết quả đạt được:  ................................................................................  47
2.3.2. Những yếu kém còn tồn tại:  ............................................................................  49
CHƯƠNG  III:  HOÀN  THIỆN  CÔNG  TÁC  QUẢN  LÝ  RỦI  RO  TÍN  DỤNG 
TẠI NHCT THANH XUÂN  ..................................................................................  51
3.1. Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tại chi nhánh:  .....................................  51
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tại chi nhánh  ..........................  53
3.2.1. Về bộ máy tổ chức và nhân lực:  ......................................................................  53
3.2.2 Về việc tăng cường và sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro:  ...................  60
3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại chi 
nhánh  ......................................................................................................................  58
3.3.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước  .........................................................  58
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước  .......................................................................  59
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Thanh Xuân...................................  65
KẾT LUẬN ............................................................................................................  67LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế càng phát triển thì ngành dịch vụ càng phát triển  đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng  -  lĩnh vực  đóng vai trò huyết mạch cho sự phát triển của nền kinh tế. Ngành ngân hàng Việt Nam  đang  ở chặng  đầu của sự phát triển  đang cần có nhiều  đổi mới và phát triển để đạt được những chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng.
 
Trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam thì lợi nhuận từ hoạt  động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đây cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng và ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Do  đó việc quản lý rủi ro tín dụng là một  đòi hỏi  bức thiết  để đảm bảo hạn chế rủi ro và xử lý rủi ro sao cho thiệt hại mà ngân hàng gặp phải là thấp nhất đồng thời phải hướng đến chuẩn mực quốc tế và phù hợp với môi trường hội nhập.
 
Nhận  thấy  tầm quan  trọng của  vấn  đề nghiên  cứu  trên,  sau thời  gian  thực  tập ở  trường cũng như qua thời gian thực tập tại Phòng Quản lý rủi ro thuộc Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, em đã chọn đề tài:
 
" Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân".
Kết cấu đề tài của em gồm 3 phần:
  Chương 1: Rủi ro tín dụng và Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM
  Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Thanh Xuân
  Chương 3: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT  Thanh Xuân


 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi