[Tạp chí khoa học]_ Bổ sung than sinh học trấu và tre làm giảm phát thải khí CH4 của đất ngập nước trong điều kiện phòng thí nghiệm

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 591.73 KB      Lượt xem: 33      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Ṭap ch́i Khoa ḥoc Trừơng Đ̣ai ḥoc C̀ân Thơ Tập 57, Số Chuyên đề Môi trừơng và Biến đổi kh́i hậu (2021)(2): 32-40 DOI:10.22144/ctu.jsi.2021.047 BỔ SUNG THAN SINH HỌC TRẤU VÀ TRE LÀM GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CH4 CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM 1* 2 1 1 Trần Sỹ Nam , Hồ Vũ Khanh , Hồ Minh Nhựt vàNguyễn Hữu Chiếm 1Khoa Môi trừơng và Tài nguyên Thiên nhiên, Trừơng Đ̣ai ḥoc C̀ân Thơ 2Khoa Tài nguyên – Môi trừơng, Trừơng Đ̣ai ḥoc Kiên Giang *Ngừơi chịu trách nhiệm về bài viết: Tr̀ân Sỹ Nam (email: [email protected]) ABSTRACT Thông tin chung: Biochar amendment is considered as a method improving and reducing Ngày nhận bài: 12/04/2021 CH emission from paddy fields. The study was conducted to evaluate the Ngày nhận bài sửa: 18/08/2021 4 reduction of CH emission when supplement of different biochar into Ngày duyệt đăng: 15/11/2021 4 flooded soil in the laboratory condition. The study was a completely Title: randomized design with 7 treatments including rice husk biochar (RB) Rice husk and bamboo biochar and bamboo biochar (BB) at 3 ratios of supplemented biochar at 0.1, 0.2 amendment in flooded soil and 0.5% (calculated by weight of biochar and weight of soil) and the control (without biochar). The results showed that CH emission rates reduce methane emission – a 4 lab scale experiment were highest, at 58.2-87.9 µg/kg/day, during 7-10 days after incubation. Adding rice husk biochar into flooded soil reduces CH emissions from 4 Từ khóa: 21.9-49.6% and 27.5-42.5% when added 0.2 - 0.5% of rice husk and Đất ngập, điều kiện phòng th́i bamboo biochar, respectively. Amending of rice husk biochar at 0.5% nghiệm, than trấu, than tre, resulted in reducing of 49.64% of total methane emission compared to the phát thải CH control. It is necessary to conduct the field experiment to confirm the 4 reducion of methane emission when applying biochar in the paddy fields. Keywords: TÓM TẮT Bamboo biochar, CH Bổ sung than sinh ḥoc vào đất được xem là một biện pháp trong cải ṭao 4 emission, flooded soil, đất và giảm phát thải kh́i CH4 từ ruộng lúa. Nghiên cứu được thực hiện laboratory conditon, rice husk nhằm đánh giá hiệu quả giảm phát thải kh́i methane (CH ) của đất ngập 4 biochar nước khi bổ sung than sinh ḥoc trấu (RB) và tre (BB) trong điều kiện phòng th́i nghiệm. Th́i nghiệm được bố tŕi hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức gồm hai lọai than sinh ḥoc là trấu và tre với 3 tỷ lệ than sinh ḥoc được bổ sung là 0,1, 0,2 và 0,5% (t́inh theo tṛong lượng than...
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi