Đề thi Anh văn vào VIB (Ảnh chụp kèm Đáp án + Dịch)

Số trang: 29      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.75 MB      Lượt xem: 4958      Lượt tải: 9

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI ANH VĂN VÀO VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế)
Vị trí: MỌI VỊ TRÍ

(Xem Đáp án từ Trang 15 )
Đáp án + Dịch: Mr Nguyễn Lê Giang - Mail: legiang127@gmail.com
Gồm 3 phần thi:
Ca 1: Nghiệp vụ Tín dụng
Ca 2: Tiếng Anh (Như đề này!)
Ca 3: Môn EQ
 
I. Choose A, B, C or D for each of the following sentences (20 marks)
1.    ___________ Mary finishes all her homework she will go out with her friends.
A.   Only
B.   When
C.   Although
D.   Unless
 
2.    Will you go to see the doctor if you ___________ a slight headache?
A.   has
B.   having
C.   will have
D.   have
 
3.    ___________ I have more money, I will buy a better dictionary
A.   if
B.   before
C.   though
D.   however
 
4.    ___________ The patients need help, they will press the red button.
A.   Unless
B.   though
C.   because
D.   when
 
5.    If the pills are bitter, the children ___________ them
A.   do not take
B.   will not take
C.   will take
D.   take care
 
6.    If he ________ any trouble with his health, he will call private doctor immediately
A.   have
B.   will have
C.   has
D.   had
 
7.    ___________ you get better, i will take you go to the zoo
A.   Although
B.   unless
C.   only
D.   when
 
8.    When i have free time, I ___________ you
A.   will visit
B.   visited
C.   visiting
D.   to visit
 
9.    ___________ you are ill, your parents will be very worried about you
A.   Otherwise
B.   If
C.   though
D.   As


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi