Giáo trình Chế tạo phôi hàn

Số trang: 35      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.25 MB      Lượt xem: 103      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Giáo trình “Chế tạo phôi hàn” Lưu hành nội bộ LỜI NÓI ĐẦU Để đáp ứng tình hình chuyển biến mới trong đào tạo, mở rộng và phát huy tính độc lập trong học tập của sinh viên Khoa Cơ khí và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên dạy và hướng dẫn thực hành v v...Giáo trình “Chế tạo phôi hàn” được biên soạn với nội dung tuân theo chương trình khung của Bộ LĐ – TB & XH đã ban hành kết hợp với điều kiện giảng dạy hiện có, đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên, mang được tính hiện đại, tính phong phú và cơ bản nhất trong lĩnh vực chế tạo phôi hàn nói riêng và trong sản xuất cơ khí nói chung. Bố cục của giáo trình được trình bày theo thứ tự các bài trong chương trình khung tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và đọc của sinh viên. Do đây là lần biên soạn đầu tiên nên không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong quý thầy cô có ý kiến đóng góp để việc biên soạn và bổ sung cho giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Biên soạn Lê Văn Tấn Cao đẳng nghề BR-VT GV Lê Văn Tấn - 1 - Giáo trình “Chế tạo phôi hàn” Lưu hành nội bộ Bài 1: C¾t ph«I b»ng m¸y c¾t lìi th¼ng I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: - Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy cắt lưỡi thẳng, máy cắt tấm, máy cắt đột liên hợp, các loại dụng cụ cầm tay, kéo cắt tôn, đục. - Vận hành sử máy cắt kim loại tấm, máy cắt đột liên hợp, dụng cụ cắt cầm tay (kéo,đục) thành thạo đảm bảo an toàn. - Tính toán khai triển phôi đảm bảo đúng hình dáng chi tiết, đúng kích thước bản vẽ, xếp hình pha băng trên tấm vật liệu đạt hiệu suất sử dụng cao. - Gá phôi chắc chắn. - Cắt kim loại tấm đúng kích thước bản vẽ, ít biến dạng, ít ba via. - Nắn thẳng phôi sau khi cắt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ít biến dạng bề mặt kim loại - Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh phân xưởng II. C«ng t¸c chuÈn bÞ: 1. VËt liÖu:  VËt liÖu chÕ t¹o ph«i hµn lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng cña c«ng tr×nh, vµ lµ mét yÕu tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, tÝnh kinh tÕ cña c«ng tr×nh. do vËy viÖc lùa chän vËt liÖu chÕ t¹o ph«i hîp lý sÏ mang l¹i tÝnh hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ, kü thuËt to lín. 1.1. C¸c lo¹i thÐp dïng ®Ó chÕ t¹o ph«i hµn : 1.1.1. ThÐp c¸c bon thÊp : §©y lµ lo¹i vËt liÖu ®îc sö rÊt nhiÒu ®Ó chÕ t¹o c¸c lo¹i kÕt cÊu hµn, do lo¹i vËt liÖu nµy rÊt dÓ hµn vµ mèi hµn dÓ ®¹t ®îc chÊt lîng theo yªu cÇu mµ kh«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p c«ng nghÖ phøc t¹p nµo. Trong thùc tÕ, thÐp c¸c bon thÊp sö dông ®Ó chÕ t¹o kÕt cÊu hµn ®îc chia ra hai nhãm chÝnh lµ thÐp h×nh vµ thÐp tÊm, vµ ®- îc tiªu chuÈn ho¸ theo Tiªu chuÈn ViÖt nam (TCVN). §èi víi c¸c lo¹i thÐp nµy cña c¸c níc kh¸c còng ®Òu ®îc tiªu chuÈn ho¸ theo tiªu chuÈn quèc tÕ. a- ThÐp h×nh : ...
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi