Hệ thống Tài khoản cấp 3 - NHNN - Kế toán ngân hàng

Số trang: 41      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.99 MB      Lượt xem: 1236      Lượt tải: 19

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Hệ thống Tài khoản cấp 3 - NHNN - Kế toán ngân hàng

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
(Hệ thống tài khoản cấp III)
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN
Cấp I Cấp II Cấp III
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
10     Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
       
  101   Tiền mặt bằng đồng Việt nam
    1011 Tiền mặt tại đơn vị
    1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
    1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
    1014 Tiền mặt tại máy ATM
    1019 Tiền mặt đang vận chuyển
  103   Tiền mặt ngoại tệ
    1031 Ngoại tệ tại đơn vị
    1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
    1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ  
    1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
  104   Chứng từ có giá trị ngoại tệ
    1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ  tại đơn vị
    1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu  
    1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
  105   Kim loại quý, đá quý
    1051 Vàng tại đơn vị
    1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
    1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác
    1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
    1058 Kim loại quý, đá quý khác
       
11     Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
  111   Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
    1111 Tiền gửi phong toả
    1113 Tiền gửi thanh toán
    1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh
  112   Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
    1121 Tiền gửi phong toả
    1123 Tiền gửi thanh toán
    1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh
       
12     Đầu tư  tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
  121   Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
    1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
    1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
  122   Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết  khấu với NHNN
  123   Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
  129   Dự phòng giảm giá
       
13     Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
  131   Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
    1311 Tiền gửi không kỳ hạn
    1312 Tiền gửi có kỳ hạn
  132   Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng ngoại tệ
    1321 Tiền gửi không kỳ hạn
    1322 Tiền gửi có kỳ hạn
  133   Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
    1331 Tiền gửi không kỳ hạn
    1332 Tiền gửi có kỳ hạn
    1333 Tiền gửi chuyên dùng
  134   Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
    1341 Tiền gửi không kỳ hạn
    1342 Tiền gửi có kỳ hạn
    1343 Tiền gửi chuyên dùng
  135   Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
    1351 Vàng gửi không kỳ hạn
    1352 Vàng gửi có kỳ hạn
  136   Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
    1361 Vàng gửi không kỳ hạn
    1362 Vàng gửi có kỳ hạn
       
14     Chứng khoán kinh doanh
  141   Chứng khoán Nợ
    1411 Chứng khoán Chính phủ
    1412 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
    1413 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
    1414 Chứng khoán nước ngoài
  142   Chứng khoán Vốn
    1421 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
    1422 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
    1423 Chứng khoán nước ngoài
  148   Chứng khoán kinh doanh khác
  149   Dự phòng giảm giá chứng khoán
       
15     Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  151   Chứng khoán Chính phủ
  152   Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  153   Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  154   Chứng khoán Nợ nước ngoài
  155   Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành
  156   Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  157   Chứng khoán Vốn nước ngoài
  159   Dự phòng giảm giá chứng khoán
       
16     Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  161   Chứng khoán Chính phủ
  162   Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  163   Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  164   Chứng khoán Nợ nước ngoài
  169   Dự phòng giảm giá chứng khoán
       
Loại 2: Hoạt động tín dụng

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi