[Khóa luận tốt nghiệp] Ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua hàng của khách hàng tại HCM

Số trang: 120      Loại file: pdf      Dung lượng: 5.15 MB      Lượt xem: 85      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI  ................................................................  1
1.1 Lý do chọn đề tài  ...............................................................................................  1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  ...........................................................................  3
1.2.1 Mục tiêu chung  ...............................................................................................  3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể  ...............................................................................................  3
1.3 Câu hỏi nghiên cứu  ............................................................................................  3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ......................................................................  3
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................  3
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................  4
1.5 Phương pháp nghiên cứu  ....................................................................................  4
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính  ..................................................................  4
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng  ...............................................................  4
1.6 Ý nghĩa của đề tài  ..............................................................................................  5
1.7 Kết cấu của luận văn  ..........................................................................................  5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................  7
2.1 Giả thuyết nghiên cứu  ........................................................................................  7
2.1.1 Lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA)...................  7
2.1.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior – TPB)  .........................  8
2.2 Các khái niệm liên quan  ...................................................................................  10
2.2.1 Hành vi khách hàng.......................................................................................  10
2.2.2 Quyết định mua của khách hàng  ....................................................................  11
2.3 Nghiên cứu liên quan  .......................................................................................  14
2.3.1 Nghiên cứu trong nước..................................................................................  14
2.3.2 Nghiên cứu ngoài nước  .................................................................................  15
2.4 Các mô hình nghiên cứu và giả thuyết..............................................................  18
2.4.1 Tổng hợp một số nghiên cứu trước có liên quan  ............................................  18 
x
2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu đề xuất  .......................................................................  19
2.4.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất  ..........................................................................  23
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ....................................................  25
3.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu  ..........................................................................  25
3.2 Tiến trình nghiên cứu  .......................................................................................  25
3.2.1 Sơ đồ nghiên cứu  ..........................................................................................  25
3.2.2 Diễn giải sơ đồ  ..............................................................................................  26
3.3 Nghiên cứu định tính........................................................................................  27
3.3.1 Nghiên cứu định tính hoàn thiện mô hình  ......................................................  27
3.3.2 Nghiên cứu định tính xây dựng thang đo  .......................................................  28
3.4 Nghiên cứu định lượng ....................................................................................  34
3.4.1 Phương pháp chọn mẫu  .................................................................................  35
3.4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu  ........................................................................  35
3.4.3 Phương pháp xử lý dữ liệu  ............................................................................  36
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  .........................................  39
4.1 Phân tích dữ liệu thứ cấp  ..................................................................................  39
4.2 Phân tích dữ liệu sơ cấp  ...................................................................................  40
4.2.1 Phân tích thống kê mô tả  ...............................................................................  40
4.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha của thang đo  ......................................  43
4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA  ..................................................................  47
4.2.4 Phân tích tương quan Pearson  .......................................................................  51
4.2.5 Phân tích hồi quy đa biến  ..............................................................................  53
4.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư  .......................................................  56
4.2.7 Phân tích trung bình cho các nhân tố  .............................................................  56
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ  ..............................................  63
5.1 Kết luận chung về  nghiên cứu  và bàn luận kết quả  nghiên cứu so với nghiên cứu 
trước  ......................................................................................................................  63
5.1.1 Kết luận chung về nghiên cứu  .......................................................................  63 
xi
5.1.2 Bàn luận kết quả nghiên cứu so với nghiên cứu trước  ...................................  64
5.2 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo  ............................................  64
5.2.1 Hạn chế của đề tài  .........................................................................................  64
5.2.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo  ..........................................................................  65
5.3 Hàm ý quản trị  .................................................................................................  65
5.3.1 Nhân tố “Nơi sản xuất”  .................................................................................  66
5.3.2 Nhân tố “Kiểu dáng”  .....................................................................................  67
5.3.3 Nhân tố “Kiểu chữ”.......................................................................................  68
5.3.4 Nhân tố “Thông tin sản phẩm”  ......................................................................  69
5.3.5 Nhân tố “Màu sắc”  ........................................................................................  71
5.3.6 Nhân tố “Hình ảnh”.......................................................................................  72
5.3.7 Nhân tố “Thương hiệu”  .................................................................................  73
5.4 Đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn  ............................................................  74
5.4.1 Đóng góp về lý thuyết  ...................................................................................  74
5.4.2 Đóng góp về thực tiễn  ...................................................................................  75
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................  76
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi