[Luận văn thạc sĩ] Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng PVcomBank - Chi nhánh Đông Đô

Số trang: 123      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.95 MB      Lượt xem: 227      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN  .......................................................................................................  i
LỜI CẢM ƠN  ............................................................................................................  ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  .........................................................................  vi
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ  ......................................................................  vii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ  ......................................................................................... viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  ............................................  ix
LỜI MỞ ĐẦU  ............................................................................................................  1
CHƯƠNG  1:  LÝ  LUẬN  CHUNG  VỀ  PHÁT  TRIỂN  HOẠT  ĐỘNG  CHO 
VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  .....................................  6
1.1 Cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại  ................................................  6
1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng  .........................................................................  6
1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng  ..........................................................................  7
1.1.3. Đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng  ...................................................  11
1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng  .........................................................................  12
1.1.5 Điều kiện cho vay tiêu dùng  ........................................................................  16
1.1.6 Vai trò của cho vay tiêu dùng  ......................................................................  18
1.2 Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại  ...........  19
1.2.1 Khái niệm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương 
mại.........................................................................................................................  19
1.2.2 Các chỉ  tiêu đánh giá mức độ  phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của 
Ngân hàng thương mại  ..........................................................................................  21
1.3  Các  nhân  tố  ảnh  hưởng  tới  phát  triển  hoạt  động  cho  vay  tiêu  dùng  của 
Ngân hàng thương mại  ...........................................................................................  29
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan  ...............................................................................  29
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan  ...........................................................................  32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  ........................................................................................  36
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU 
DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM  -  CHI NHÁNH 
ĐÔNG ĐÔ  ................................................................................................................  37 
iv
2.1.  Khái quát về  Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam  -  Chi nhánh Đông 
Đô  ..............................................................................................................................  37
2.1.1. Giới thiệu về  Ngân hàng Thương mại Cổ  phần Đại Chúng Việt Nam  -  Chi 
nhánh Đông Đô.  ....................................................................................................  37
2.1.2. Tình  hình hoạt  động kinh  doanh của  Ngân hàng  TMCP  Đại Chúng Việt 
Nam - Chi nhánh Đông Đô  ...................................................................................  40
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng 
Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021  ...  50
2.2.1. Quy chế  và chính sách cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ................................................  50
2.2.2.  Quy  trình  cho  vay  tiêu  dùng  tại  Ngân  hàng  Thương  mại  Cổ  phần  Đại 
Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ...............................................................  54
2.2.3 Kết quả  cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ  phần Đại Chúng 
Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ...........................................................................  57
2.3 Thực trạng phát  triển hoạt động cho  vay tiêu dùng  ở  Ngân hàng thương 
mại  cổ  phần  Đại  Chúng  Việt  Nam  -  Chi  nhánh  Đông  Đô  trong  giai  đoạn  từ
năm 2018 đến năm 2021 .........................................................................................  58
2.3.1 Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng thương mại 
cổ  phần Đại Chúng Việt Nam  -  chi nhánh Đông Đô phản ánh theo các chỉ  tiêu 
định lượng  .............................................................................................................  58
2.3.2 Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng thương mại 
cổ  phần Đại Chúng Việt Nam  -  chi nhánh Đông Đô phản ánh theo các chỉ  tiêu 
định tính  ................................................................................................................  70
2.3.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 
TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  .............................................  75
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  ........................................................................................  82
CHƯƠNG  3:  GIẢI  PHÁP  PHÁT  TRIỂN  HOẠT  ĐỘNG  CHO  VAY  TIÊU 
DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 
- CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ ......................................................................................  83 
v
3.1 Bối cảnh kinh tế  xã hội ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại các 
Ngân hàng thương mại  ...........................................................................................  83
3.1.1 Những khó khăn thách thức trong bối  cảnh dịch bệnh có  ảnh hưởng đến 
hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng thương mại  ................................  83
3.1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại là một nhu cầu tất 
yếu khách quan  .....................................................................................................  84
3.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ................................................  85
3.2.1  Định  hướng  phát  triển  chung  của  Ngân  hàng  thương  mại  cổ  phần  Đại 
Chúng Việt Nam  ...................................................................................................  85
3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương 
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ....................................  88
3.3 Giải pháp phát triển hoạt  động cho vay tiêu dùng tại  Ngân hàng  thương 
mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô  ...................................  89
3.3.1 Xây dựng chính sách, chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả  ..................  89
3.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng  ......................................  90
3.3.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động cho vay tiêu dùng  .........  91
3.3.4 Nâng cao chất lượng thẩm định đối với các khoản cho vay tiêu dùng  ........  93
3.3.5 Tăng cường công tác Marketing  ..................................................................  93
3.3.6 Các giải pháp khác  .......................................................................................  95
3.4 Kiến nghị  ............................................................................................................  99
3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ .............................................................................  99
3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  ..........................................................  100
3.4.3 Kiến nghị với Hội sở chính Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam  ......  101
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  ......................................................................................  103
KẾT LUẬN  ............................................................................................................  104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................  106
PHỤ LỤC  ...............................................................................................................  108 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi