Giáo trình - Nguyên Lý Kế Toán - PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng

Số trang: 100      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.07 MB      Lượt xem: 117      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Nguyên Lý Kế Toán 1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NHAØ SAÙCH KINH TEÁ RAÁT MONG NHAÄN ÑÖÔÏC YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP, BÌNH LUAÄN CUÛA QUYÙ ÑOÄC GIAÛ Moïi thö töø goùp yù xin vui loøng chuyeån veà Email: [email protected] hoaëc ñieän thoaïi tröïc tieáp ñeán soá: 0916 164 440 vaø 08 38337464 2 Nguyên Lý Kế Toán NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN Taùc giaû: PGS.TS. Nguyeãn Khaéc Huøng (chuû bieân) Moïi hình thöùc vaø phöông tieän vi phaïm baûn quyeàn (photo, sao cheùp, in aán, löu tröõ hoaëc chuyeån thaønh vaên baûn ñieän töû qua maïng Internet) laø vi phaïm Luaät Baûo veä Quyeàn Sôû höõu Trí tueä vaø bò ñöa ra tröôùc phaùp luaät. B U S I N E S S B O O K S S U P E R M A R K E T Nguyên Lý Kế Toán 3 PGS.TS. NGUYỄN KHẮC HÙNG (Chủ biên) TS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG TS. NGUYỄN ANH HIỀN ThS. HÀ HOÀNG NHƢ ThS. HUỲNH VŨ BẢO TRÂM ThS. HỒ XUÂN HỮU NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi