500 câu phỏng vấn tiếng Anh thông dụng nhất (Kèm Câu trả lời)

Số trang: 99      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.02 MB      Lượt xem: 1033      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

500 câu phỏng vấn tiếng Anh thông dụng nhất (Kèm Câu trả lời) 

I. Ask and answer.  (Hỏi và trả lời) 
Câu hỏ i 1. 
Tell me a little about yourself. 
Hãy nói sơ qua cho tôi nghe về bản thân của anh/chị. 
(Các) cách trả lời. 
I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, 
reading novels, and hiking. 
Tôi học tại MIT, n ơi tôi theo h ọc chuyên ngành Kỹ  sư đi ện. Sở thích c ủa tôi gồm bóng rổ, đọc tiể u 
thuy ế t, và đi b ộ đườ ng dài. 
I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I 
enjoy bicycling and jogging. 
Tôi lớ n lên ở  Hàn quốc và đ ã học kế  toán. Tôi đ ã làm ở  mộ t công ty k ế  toán hai n ăm và tôi thích 
ch ạ y xe đ ạ p và ch ạ y b ộ . 
I'm an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of 
people and I like to always challenge myself to improve at everything I do. 
Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại 
người khác nhau và tôi luôn luôn th ử thách b ản thân mình để cải thi ện mọi vi ệc tôi làm. 
I'm a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I 
like to relax and read the newspaper. 
Tôi là một ng ườ i làm vi ệ c ch ăm chỉ  và tôi muố n đón nhậ n nhi ề u thử thách khác nhau. Tôi thích thú 
cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo. 
I've always liked being balanced. When I work, I want to work  hard. And outside of work, I like to 
engage in my personal activities such as golfing and fishing

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi