Đề cương môn Kiến thức chung ôn thi công chức 2021

Số trang: 93      Loại file: pdf      Dung lượng:      Lượt xem: 241      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
1. Khái niệm hệ thống chính trị
Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về  hệ  thống chính trị. Theo nghĩa chung nhất, 
hệ thống chính trị được hiểu là hình thức tổ chức chính trị của một xã hội. Xét từ giác 
độ cấu trúc, hệ thống chính trị là hệ thống các tổ chức, các thiết chế  chính trị - xã hội 
và các mối quan hệ  qua lại giữa chúng với nhau hợp thành cơ chế  chính trị  của một 
chế độ xã hội tham gia vào thực hiện quyền lực chính trị. Tuy nhiên, trong thực tế, có 
những yếu tố  mang nội dung chính  trị  nhưng lại không được xếp vào hệ  thống chính 
trị  như những tổ  chức, những nhóm chính trị  hoạt động bất hợp pháp theo quy định 
của pháp luật hiện hành của một quốc gia. Chính vì vậy,  hệ  thống chính trị  của một 
quốc gia về  cấu trúc chỉ  bao gồm những tổ  chức thực hiện quyền lực chính trị  được 
chính thức thừa nhận về mặt pháp lý. 
Hệ  thống chính trị  là một bộ  phận cấu thành kiến trúc thượng tầng xã hội, được 
chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền nhằm tác động vào đời sống kinh tế  -xã hội với mục đích duy trì và phát triển chế  độ  xã hội đó. Điều này có nghĩa là hệ
thống chính trị  của một xã hội luôn mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích của giai cấp 
cầm quyền và được định hướng bởi lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Xét từ giác độ cơ cấu, hệ thống chính trị của một quốc gia hiện đại bao gồm: hệ
thống đảng chính trị (trong đó đảng cầm quyền là trung tâm lãnh đạo chính trị của hệ
thống chính trị); Nhà nước là trung tâm của quyền lực công, thực hiện quyền quản lý 
xã hội trước hết qua hệ  thống pháp luật và các công cụ  cưỡng chế; các tổ  chức quần 
chúng phản ánh lợi ích của những nhóm xã hội nhất định.
Hệ thống chính trị là khái niệm dùng để chỉ một chỉnh thể bao gồm đảng chính 
trị, nhà nước, các tổ chức chính trị -  xã hội; với những quan hệ tác động qua lại giữa 
các nhân tố đó trong việc tham gia vào các quá trình hoạch định và thực thi các quyết 
sách chính trị nhằm bảo đảm quyền thống trị của giai cấp, lực lượng cầm quyền, đồng 
thời đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển xã hội.
Tóm lại, hệ  thống chính trị  là một chỉnh thể  các tổ  chức hợp pháp trong xã hội, 
bao gồm các Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được liên kết 
với nhau trong một hệ  thống cấu trúc, chức năng với các cơ chế  vận hành và mối 
quan hệ giữa chúng nhằm thực thi quyền lực chính trị.
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi