[Luận văn thạc sĩ] Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Vietcombank trong bối cảnh đại dịch Covid 19

Số trang: 110      Loại file: pdf      Dung lượng: 807.13 KB      Lượt xem: 364      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  .........................................................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH  ...................................................................  vii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN  .........................................  viii
MỞ ĐẦU  ....................................................................................................................  1
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH 
VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  ...........................  9
1.1. Tổng quan về thẻ và dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại  .........  9
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của thẻ ngân hàng  .........................................  9
1.1.2. Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng  ...................................................  10
1.2. Các vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại  .....  12
1.2.1. Khái niệm dịch vụ thanh toán thẻ  ...........................................................  12
1.2.2. Đặc điểm dịch vụ thanh toán thẻ  .............................................................  13
1.2.3. Phân loại thẻ  ............................................................................................  14
1.2.4. Các hoạt động trong dịch vụ thanh toán thẻ ...........................................  16
1.2.5. Vai trò và lợi ích của dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng  .........................  17
1.3. Chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ và các tiêu chí đánh giá  ..........................  20
1.3.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ thẻ  ...........................................................  20
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ  ........................  21
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ  ...............  23
1.3.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ  ...........................................  27
1.3.5. Phương thức nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ  ......................  28
Kết luận chương 1  ...................................................................................................  29
CHƯƠNG  2.  NÂNG  CAO  CHẤT  LƯỢNG  DỊCH  VỤ  THANH  TOÁN  THẺ 
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH  .....................................  30
2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 
Sở giao dịch.  ..........................................................................................................  30
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  .....................  30 
iv
2.1.2. Quá trình ra đời và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Sở giao dịch  ..........................................................................  31
2.1.3.  Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -  Chi nhánh 
Sở giao dịch  .......................................................................................................  33
2.1.4.  Kết  quả  hoạt  động  kinh  doanh  chủ  yếu  của  Ngân  hàng  TMCP  Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch......................................................  34
2.2. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại  Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch  ..........................  37
2.2.1. Các quy định pháp lý cơ bản tạo điều kiện cho dịch vụ thanh toán thẻ tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch  ............  37
2.2.2. Các hoạt động trong dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch......................................................  38
2.2.3.  Hoạt  động  nâng  cao  chất  lượng  dịch  vụ  thanh  toán  thẻ  tại  Ngân  hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch  ...............................  43
2.2.4.  Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch......................................................  52
2.3.  Tác động của Đại dịch Covid 19 đến hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch  .....................................  57
2.3.1. Tác động của đại dịch Covid - 19 đến nền kinh tế  ..................................  57
2.3.2. Tác động của đại dịch Covid-19 đến hệ thống ngân hàng  ......................  59
2.3.3. Tác động đại dịch Covid  -19 đến ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam  ...................................................................................................................  61
2.3.4. Tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch  .................................  64
2.4. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Vietcombank Sở giao dịch 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19  ......................................................................  65
2.4.1. Biện pháp nâng cao chất lượng  ...............................................................  65
2.4.2. Kết quả đánh giá biện pháp nâng cao chất lượng  ...................................  67
2.5. Những kết quả đạt được và hạn chế  ...............................................................  71
2.5.1. Kết quả đạt được  .....................................................................................  71 
v
2.5.2. Hạn chế....................................................................................................  72
Kết luận chương 2  ...................................................................................................  73
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ........................................................  74
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ.  ...............................................  74
3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của NHNN.  ....................  74
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ  thanh toán thẻ của ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam  ...............................................................................................  75
3.1.3. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch  ........................................................  75
3.2. Kinh nghiệm của các TCTD, ngân hàng quốc tế đối phó với tác động của dịch 
bệnh Covid.  ...........................................................................................................  75
3.3. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ  của ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch.  ....................................  77
3.3.1. Phát triển và ứng dụng công nghệ  ...........................................................  77
3.3.2. Phát triển sản phẩm  .................................................................................  78
3.3.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng  ...............................  81
3.3.4. Mở rộng hệ thống thanh toán và mạng lưới ATM  ..................................  81
3.3.5. Phát triển nguồn nhân lực  .......................................................................  82
3.3.6. Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ  ........................................  83
3.4. Kiến nghị  ........................................................................................................  84
3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ  ...................................................................  84
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  .......................................................  85
3.4.3. Kiến nghị với Hội thẻ ngân hàng  ............................................................  85
3.4.4. Kiến nghị với chủ thẻ  ..............................................................................  85
KẾT LUẬN  ..............................................................................................................  89
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  90
PHỤ LỤC  .................................................................................................................  91
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi