Trắc nghiệm Thông tư 96-2015-TT-BTC - Ôn thi Công chức Thuế

Số trang: 31      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.29 MB      Lượt xem: 2037      Lượt tải: 1

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM THÔNG TƯ 96.2015/TT-BTC
(Ôn thi Công chức Thuế 2017)

Câu 1:    Theo thông tư 96/2015/TT-BTC: Hồ sơ, tài liệu khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:
(1)  Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
(2)  Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
(3)  Văn bản của doanh nghiệp về việc phân chia lợi nhuận của dự án đầu tư tại nước ngoài.
(4)  Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận.
a. 1 và 2
b. 2 và 3
c. 1,2 và 3
d. 1, 2, 3 và 4

Đáp án: a
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC

 
Câu 2:    Theo thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nào?
a. Năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
b. Năm tiếp sau năm tài chính phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài.
c. Năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và năm tiếp sau năm tài chính phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài.

Đáp án: a
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC

 
Câu 3:    Nhận định nào sau đây là đúng căn cứ theo thông tư 96/2015/TT-BTC:
a. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
b. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
c. Chỉ có khoản thu nhập (lãi) được trừ vào số lỗ phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
d. Chỉ có khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài được trừ vào số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Đáp án: a
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 điều 3 thông tư 78/2014/TT-BTC

 
Câu 4:    Đối với doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (Trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) thì Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như thế nào về việc chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập.
a. Thu nhập lãi của các hoạt động nêu trên được bù trừ với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.
b. Lỗ của các hoạt động này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
c. Thu nhập lãi (lỗ) của các hoạt động nêu trên được bù trừ với lỗ (lãi) của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.
d. Lỗ của các hoạt động này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Đáp án: b
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, điêu 4, thông tư 78/2014/TT-BTC

 
Câu 5:    Theo thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi tài trợ nào dưới đây được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN:
a. Khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b. Khoản chi tài trợ trực tiếp cho đồng bào miền núi khắc phục hậu quả thiên tai.
c. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án: a
Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 thông tư số 78/2014/TT- BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 điều 6 thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 thông tư 151/2014)

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi