12 Test Anh Văn mẫu - Ôn thi Vietcombank 2016 (VCB) (Có KEY)

Số trang: 45      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.03 MB      Lượt xem: 8827      Lượt tải: 99

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

12 Test Anh Văn mẫu - Ôn thi Vietcombank (VCB) 2016

Ôn thi Anh Văn Vietcombank (VCB)

Cấu trúc đề thi Anh văn Vietcombank
60 câu trắc nghiệm + 1 bài reading
§  Dạng trắc nghiệm: Chọn 1 từ đúng nhất (Giống y như dạng 12 bài test mẫu dưới đây)
§  Dạng Reading: Đọc 1 bài đọc tiếng Anh cỡ 2/3 trang A4 và điền hoặc trả lời 10-20 câu đi kèm!
Tổng thời gian: 60 phút / 70-80 câu
 
12 BÀI TEST MẪU
Bài 1:
1. A few passengers were……………… after the liner overturned in a storm.
A. plunged
B. drowned
C. watered
D. submerged

2. Hats like this may have been fashionable in the 60’s, but now they are ………….. the times.
A. beneath
B. under
C. over
D. behind

3. The sergeant was furious because he hadn’t been …………… of the manoeuvres.
A. notified
B. announced
C. referred
D. communicated

4. The local press has been pouring ………… on the mayor for dissolving the council.
A. blame
B. hatred
C. disapproval
D. scorn

5. I’m ……………. too keen on visiting the Parkers again so soon.
A. that
B. none
C. such
D. very

6. The army suffered very heavy ………………, yet, their victory was imposing
A. losses
B. victims
C. wounds
D. harms

7. It’s a chance of a lifetime for me to see Tokio, so I’ll try to………….. the most of it.
A. catch
B. do
C. fulfil
D. make

8. Do you think this kind of meat …………… itself to stewing?
A. allows
B. gives
C. offers
D. lends

9. It was Martin who ……………….. the initiative in introducing our guests to the princess.
A. adopted
B. took
C. led
D. pursued

10. Martha has been hard……… to it to organize a fancy dress party for the younger children.
A. forced
B. ordered
C. put
D. made
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi