55 câu hỏi nghiệp vụ Giao dịch viên (GDV) MB Bank (Kèm Đáp án)

Số trang: 19      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.70 MB      Lượt xem: 6842      Lượt tải: 15

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

55 câu hỏi nghiệp vụ Giao dịch viên (GDV) MB Bank (Kèm Đáp án)

TT

CÂU HỎI

Đ/Á

1.       

Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức nào?

a)    Công ty cổ phần

b)    Công ty TNHH

c)    Hợp tác xã

d)    Cả a và b

c

2.       

Người thụ hưởng là người cầm Séc mà tờ séc đó:

a)    Có ghi tên người được trả tiền là chính mình

b)    Không ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ “trả cho người cầm séc”

c)    Đã chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục.

d)    Tất cả các phương án trên.

d

3.       

Nghĩa vụ thanh toán Séc chuyển khoản thuộc về:

a)    Khách hàng phát hành séc

b)    Ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản

c)    Cả a và b

d)    Không có câu nào đúng

b

4.       

Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

a)    Tài sản có và vốn chủ sở hữu không thay đổi

b)    Tài sản có giảm và vốn chủ sử hữu tăng

c)    Tài sản có và tài sản nợ giảm

d)    Tài sản có và vốn chủ sở hữu giảm

d

5.       

Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dựa trên:

a)    Giá trị hiện tại

b)    Chi phí lịch sử

c)    Giá thị trường

d)    Khả năng sinh lợi

d

6.       

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau nào sau đây?

a)    Nhận tiền gửi

b)    Cấp tín dụng, nhận tiền gửi

c)    Nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

d)    Nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, môi giới bất động sản

c

7.       

Cổ đông lớn của ngân hàng thương mại cổ phần là cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ bao nhiêu phần trăm vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của ngân hàng cổ phần đó?

a)    5%

b)    10%

c)    15%

d)    Không đáp án nào đúng

a

8.       

Nguyên tắc thận trọng trong kế toán yêu cầu:

a)    Trích lập dự phòng

b)    Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ

c)    Không đánh giá thấp hơn khoản nợ

d)    Tất cả đều đúng

d

9.       

Nguyên tắc thận trọng trong kế toán đòi hỏi:

a)    Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn

b)    Không đánh giá cao hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí

c)    Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí

d)    Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế,còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí

e)    Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn, không đánh giá cao hơn giá trị của các tài và các khoản thu nhập. Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí, doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bắng chứng về khả năng phát sinh chi phí

e

10.    

Nội dung của nguyên tắc thận trọng được thể hiện trong công tác kế toán thế nào:

a)    Các khoản thu nhập của đơn vị chỉ đựơc ghi nhận khi có chứng cứ chắc chắn, còn các khoản chi phí được ghi nhận ngay khi có chứng cứ có thể.

b)    Các khoản chi phí của đơn vị chỉ được ghi nhận khi có chứng cứ chắc chắn, còn các khoản doanh thu được ghi nhận khi chứng cứ có thể chưa chắc chắn.

c)    Các khoản thu nhập và chi phí của đơn vị được ghi nhận khi chứng cứ có thể chưa chắc chắn.

d)    Các khoản thu nhập và chi phí của đơn vị chỉ được ghi nhận khi chứng cứ chắc chắn.

e)    Khi tài sản của doanh nghiệp có khả năng tăng giá, kế toán có thể tính khoản tăng gía đó và thu nhập trong kỳ của đơn vị, còn khi tài sản của đơn vị có khả năng giảm giá, kế toán có thể tính khoản giảm giá đó và chi phí trong kỳ của đơn vị.

a

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi