Đề thi tuyển CV QHKH cá nhân vào ngân hàng MB

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 616.35 KB      Lượt xem: 2986      Lượt tải: 11

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI TUYỂN CHUYÊN VIÊN QHKH CÁ NHÂN/ DOANH NGHIỆP
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB NĂM 2012

--------o0o--------
1. Khi tính toán dòng tiền hàng năm của dự án đầu tư, yếu tố nào được cộng (+) vào lợi nhuận sau thuế là:
a. Khấu hao
b. Thuế VAT
c. Gốc vay ngân hàng
d. Lãi vay ngân hàng
 
2. Câu nào sau đây là đúng về đặc điểm của phương thức thanh toán chứng từ theo L/C trả chậm
a. Đơn vị nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
b. Đơn vị nhập khẩu có thể nhận hàng ma chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
c. Đơn vị xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho đơn vị nhập khẩu
 
3.  Năm tố chất quan trọng của một chuyên viên quan hệ khách hàng là:
a. Hướng ngoại, thích thử thách, nhiệt tình , kiên nhẫn và sáng kiến
b. Trung thực, độc lập, giỏi lắng nghe, tự tin và linh hoạt
c. Thật thà, vui vẻ, tinh thần đồng đội, trung thực và nhạy cảm
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
 
4. Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày về sản phẩm:
a. Sau khi biết chắc nhu cầu của khách hàng
b. Khi đang tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
c. Khi được khách hàng hỏi về sản phẩm
d. Sau phần chào hỏi xã giao
 
5. Bốn kỹ năng cần thiết nhất của bán hàng là:
a. Lắng nghe, khai thác, trình bày, đàm phán
b. Trình bày, đàm phán, khai thác và chốt giao dịch
c. Lắng nghe, thuyết phục, lập kế hoạch và khai thác
d. Trình bày, đàm phán, khai thác và thuyết phục
 
6. Người chuyên viên QHKH giỏi là người:
a. Luôn mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng
b. Hiểu rõ về sản phẩm của ngân hàng mình
c. Biết lắng nghe tốt nhất
d. Phải bán bằng được sản phẩm cho khách hàng
 
7. Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích
a. Giúp cho chuyên viên QHKH am hiểu về sản phẩm và thị trường
b. Giúp cho chuyên viên QHKH an tâm trước những thất bại
c. Giúp cho chuyên viên QHKH gặp nhiều thuận lợi khi bán hàng
d. Giúp cho chuyên viên QHKH tránh những sai sót có thể có trong bán hàng
 
8. Theo bạn cách nào sau đây có thể kiểm soát tình hình tài chính của hồ sơ tài chính do khách hàng cung cấp.
a. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính bản nộp thuế
b. Yêu cầu khách hàng cho kiểm tra sổ sách kế toán và truy cập phần mềm kế toán của công ty
c. Đáp án khác
d. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính có kiểm toán
 
9. Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
a. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ không được sử dụng hiệu quả
b. Kỳ luân chuyển vốn càng ngắn chứng tỏ VLĐ được sử dụng hiệu quả
c. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ được sử dụng hiệu quả
d. Cả a,b,c đều sai
 
10. Vòng quay vốn lưu động để xác định:
a. Chu kỳ luân chuyển các khoản nợ đến hạn
b. Số lần tất cả vốn đầu tư chuyển thành thanh toán thương mại
c. Chu kỳ luân chuyển vật tư hàng hóa bình quân
d. Tốc độ thu hồi các khoản nợ của khách hàng
 
11. Chuyên viên quan hệ khách hàng cần phải có kiến thức về:
a. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh
b. Các loại sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
c. Pháp luật, thị trường
d. Tất cả các đáp án trên
 
12. Một doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu giá trị 200.000 USD, trả chậm 6 tháng. Ngân hàng tư vấn cho khách hàng giải pháp nào sau đây để phòng ngừa rủi ro ngoại hối.
a. Bán 200.000 USD kỳ hạn 6 tháng
b. Mua quyền chọn mua trị giá 200.000 USD có thời hạn 6 tháng
c. Bán quyền chọn mua trị giá 200.000 USD  có thời hạn 6 tháng
d. Bán 200.000 USD  theo hợp đồng giao sau có thời hạn 6 tháng
 
13. Một trong những khoản phải trừ khỏi Vốn tự có của ngân hàng là:
a. Tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.
b. Tổng số vốn của TCTD  đầu tư vào TCTD khác  dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần
c.  Tổng số vốn của TCTD đầu tư vào TCTD khác dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn,  mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.
 
14. Bảo lãnh vay vốn và bảo lãnh tín dụng có mối quan hệ như thế nào?
a.  Bảo lãnh vay vốn chỉ là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng
b. Bảo lãnh tín dụng chỉ là một trong những hình thức  của bảo lãnh vay vốn
c. Đáp án khác
15.  Khi xem xét  cho vay một phương án kinh doanh, ngân hàng xác định  nguồn trả nợ gốc là?
a. Từ lợi nhuận
b. Từ doanh thu
c. Từ giá trị tài sản đảm bảo
d. Từ giá vốn
 
16.  Đặc tính nào sau đây quan trọng nhất  trong hồ sơ vay vốn  do khách hàng cung cấp cho ngân hàng?
a. Đáp án khác
b. Tính kịp thời
c. Tính hợp lệ, hợp lý
d. Tính chính xác
 
17. Quy trình tín dụng là:
a. Những quy định NHTM trình lên NHNN
b. Trình tự các bước tiền hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do mỗi NHTM thống nhất xây dựng
c. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do các NHTM thống nhất xây dựng.
d. Trình tự ác bước  tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do NHNN quy định cho NHTM
 
18. ROE được tính bằng công thức:
a. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ
b. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ
c. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
d. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu
 
19. Khi tính toán Tổng nhu cầu Vốn lưu động, yếu tố nào không được lấy Tổng giá trị sản lượng trừ đi (-):
a. Chi phí mua, thuê ngoài
b. Thu nhập trước thuế dự kiến
c. Khấu hao
d. Thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt ngoài dự kiến
 
20. Ngôn ngữ sử dụng trong thư bảo lãnh là:
a. Tiếng Việt ( không có trường hợp ngoại lệ)
b. Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh ( không có trường hợp ngoại lệ)
c. Tiếng Việt; trong trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng một thứ  tiếng nước ngoài thông dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh.
d. Cả a, b, c đều sai
 
21. Các yếu tố cần thẩm định trước khi vay vốn của doanh nghiệp, yếu tố nào sau đây không cần thiết:
a. Quan hệ hôn nhân của chủ doanh nghiệp
b. Pháp lý khách hàng
c. Quan hệ tín dụng của khách hàng
d. Tài sản đảm bảo
 
22. Chọn ra câu sai trong các câu dưới đây:
a. Chuyên viên QHKH cần hiểu rõ về ngân hàng mình hơn hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh
b. Chuyên viên QHKH càng biết nhiều về thị trường thì càng tạo nhiều niềm tin cho khách hàng
c. Việc trang bị kiến thức tổng quát về văn hóa, xã hội, nghệ thuật giúp chuyên viên QHKH thuận lợi hơn trong giao tiếp với khách hàng
d. Chuyên viên QHKH cần phải tìm hiểu và nhận dạng khách hàng tiềm năng của mình.
 
23. Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩ là:
a.  Xác định dư nợ và số lượng hồ sơ giải ngân trong một thời gian cụ thể
b. Xác định số lượng khách hàng viếng thăm
c. Xác định chi phí và thời gian hoạt động
d. Tất cả các phương án trên
 
24. Loại L/C nào sau đây đảm bảo nhất cho quyền lợi nhà sản xuất ?
a. L/C không thể hủy ngang
b. L/C không thể hủy ngang có xác nhận
c. L/C có thể hủy ngang
 
25. Trong các loại bảo lãnh sau, loại nào được cho là rủi ro nhất?
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh bảo hành
c.  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
d. Bảo lãnh dự thầu
 
26. Trong các loại bảo lãnh sau, bảo lãnh nào chỉ do người bán yêu cầu người mua phát hành:
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh dự thầu
c. Bảo lãnh thanh toán trả tiền tạm ứng
d. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 
27. Một doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền 101.304.000 đồng vào thời điểm sau 5 năm. Doanh nghiệp muốn lập kế hoạch trả nợ bằng cách hàng năm gửi đều đặn một số tiền bằng nhau vào ngân hàng với lãi suất tiền gửi cố định bằng 8%/ năm ( theo phương pháp tính lãi kép). Vậy doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng mỗi năm bao nhiêu tiền để cuối năm thứ 5 có đủ tiền để trả nợ?
a. 16.000.000 đ
b. 18.000.000 đ
c. 17.000.000 đ
 
28. Một hợp đồng tín dụng có trị giá 1.000 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 15%/ năm. Tính tổng số tiền gốc và lãi của hợp đồng khi đến hạn biết hợp đồng có kỳ hạn 9 tháng.
a. 1125,5 triệu đồng
b. 1.075 triệu đồng
c. 1.225 triệu đồng
 
29. Theo anh chị biện pháp quản lý nào được cho là quan trọng nhất đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng?
a. Quản lý giá trị khấu hao tài sản
b. Quản lý doanh thu bán hàng
c. Quản lý các chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm
d. Quản lý tài sản đảm bảo
 
30. TSCĐ của doanh nghiệp bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Theo bạn tài sản này của doanh nghiệp có được tính khấu hao hay không?
a. Có
b. Đáp án khác
c. Không
 ĐỀ THI TUYỂN CHUYÊN VIÊN QHKH CÁ NHÂN/ DOANH NGHIỆP
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB NĂM 2012

--------o0o--------
1. Khi tính toán dòng tiền hàng năm của dự án đầu tư, yếu tố nào được cộng (+) vào lợi nhuận sau thuế là:
a. Khấu hao
b. Thuế VAT
c. Gốc vay ngân hàng
d. Lãi vay ngân hàng
 
2. Câu nào sau đây là đúng về đặc điểm của phương thức thanh toán chứng từ theo L/C trả chậm
a. Đơn vị nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
b. Đơn vị nhập khẩu có thể nhận hàng ma chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
c. Đơn vị xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho đơn vị nhập khẩu
 
3.  Năm tố chất quan trọng của một chuyên viên quan hệ khách hàng là:
a. Hướng ngoại, thích thử thách, nhiệt tình , kiên nhẫn và sáng kiến
b. Trung thực, độc lập, giỏi lắng nghe, tự tin và linh hoạt
c. Thật thà, vui vẻ, tinh thần đồng đội, trung thực và nhạy cảm
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
 
4. Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày về sản phẩm:
a. Sau khi biết chắc nhu cầu của khách hàng
b. Khi đang tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
c. Khi được khách hàng hỏi về sản phẩm
d. Sau phần chào hỏi xã giao
 
5. Bốn kỹ năng cần thiết nhất của bán hàng là:
a. Lắng nghe, khai thác, trình bày, đàm phán
b. Trình bày, đàm phán, khai thác và chốt giao dịch
c. Lắng nghe, thuyết phục, lập kế hoạch và khai thác
d. Trình bày, đàm phán, khai thác và thuyết phục
 
6. Người chuyên viên QHKH giỏi là người:
a. Luôn mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng
b. Hiểu rõ về sản phẩm của ngân hàng mình
c. Biết lắng nghe tốt nhất
d. Phải bán bằng được sản phẩm cho khách hàng
 
7. Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích
a. Giúp cho chuyên viên QHKH am hiểu về sản phẩm và thị trường
b. Giúp cho chuyên viên QHKH an tâm trước những thất bại
c. Giúp cho chuyên viên QHKH gặp nhiều thuận lợi khi bán hàng
d. Giúp cho chuyên viên QHKH tránh những sai sót có thể có trong bán hàng
 
8. Theo bạn cách nào sau đây có thể kiểm soát tình hình tài chính của hồ sơ tài chính do khách hàng cung cấp.
a. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính bản nộp thuế
b. Yêu cầu khách hàng cho kiểm tra sổ sách kế toán và truy cập phần mềm kế toán của công ty
c. Đáp án khác
d. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính có kiểm toán
 
9. Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
a. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ không được sử dụng hiệu quả
b. Kỳ luân chuyển vốn càng ngắn chứng tỏ VLĐ được sử dụng hiệu quả
c. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ được sử dụng hiệu quả
d. Cả a,b,c đều sai
 
10. Vòng quay vốn lưu động để xác định:
a. Chu kỳ luân chuyển các khoản nợ đến hạn
b. Số lần tất cả vốn đầu tư chuyển thành thanh toán thương mại
c. Chu kỳ luân chuyển vật tư hàng hóa bình quân
d. Tốc độ thu hồi các khoản nợ của khách hàng
 
11. Chuyên viên quan hệ khách hàng cần phải có kiến thức về:
a. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh
b. Các loại sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
c. Pháp luật, thị trường
d. Tất cả các đáp án trên
 
12. Một doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu giá trị 200.000 USD, trả chậm 6 tháng. Ngân hàng tư vấn cho khách hàng giải pháp nào sau đây để phòng ngừa rủi ro ngoại hối.
a. Bán 200.000 USD kỳ hạn 6 tháng
b. Mua quyền chọn mua trị giá 200.000 USD có thời hạn 6 tháng
c. Bán quyền chọn mua trị giá 200.000 USD  có thời hạn 6 tháng
d. Bán 200.000 USD  theo hợp đồng giao sau có thời hạn 6 tháng
 
13. Một trong những khoản phải trừ khỏi Vốn tự có của ngân hàng là:
a. Tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.
b. Tổng số vốn của TCTD  đầu tư vào TCTD khác  dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần
c.  Tổng số vốn của TCTD đầu tư vào TCTD khác dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn,  mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.
 
14. Bảo lãnh vay vốn và bảo lãnh tín dụng có mối quan hệ như thế nào?
a.  Bảo lãnh vay vốn chỉ là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng
b. Bảo lãnh tín dụng chỉ là một trong những hình thức  của bảo lãnh vay vốn
c. Đáp án khác
15.  Khi xem xét  cho vay một phương án kinh doanh, ngân hàng xác định  nguồn trả nợ gốc là?
a. Từ lợi nhuận
b. Từ doanh thu
c. Từ giá trị tài sản đảm bảo
d. Từ giá vốn
 
16.  Đặc tính nào sau đây quan trọng nhất  trong hồ sơ vay vốn  do khách hàng cung cấp cho ngân hàng?
a. Đáp án khác
b. Tính kịp thời
c. Tính hợp lệ, hợp lý
d. Tính chính xác
 
17. Quy trình tín dụng là:
a. Những quy định NHTM trình lên NHNN
b. Trình tự các bước tiền hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do mỗi NHTM thống nhất xây dựng
c. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do các NHTM thống nhất xây dựng.
d. Trình tự ác bước  tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do NHNN quy định cho NHTM
 
18. ROE được tính bằng công thức:
a. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ
b. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ
c. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
d. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu
 
19. Khi tính toán Tổng nhu cầu Vốn lưu động, yếu tố nào không được lấy Tổng giá trị sản lượng trừ đi (-):
a. Chi phí mua, thuê ngoài
b. Thu nhập trước thuế dự kiến
c. Khấu hao
d. Thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt ngoài dự kiến
 
20. Ngôn ngữ sử dụng trong thư bảo lãnh là:
a. Tiếng Việt ( không có trường hợp ngoại lệ)
b. Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh ( không có trường hợp ngoại lệ)
c. Tiếng Việt; trong trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng một thứ  tiếng nước ngoài thông dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh.
d. Cả a, b, c đều sai
 
21. Các yếu tố cần thẩm định trước khi vay vốn của doanh nghiệp, yếu tố nào sau đây không cần thiết:
a. Quan hệ hôn nhân của chủ doanh nghiệp
b. Pháp lý khách hàng
c. Quan hệ tín dụng của khách hàng
d. Tài sản đảm bảo
 
22. Chọn ra câu sai trong các câu dưới đây:
a. Chuyên viên QHKH cần hiểu rõ về ngân hàng mình hơn hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh
b. Chuyên viên QHKH càng biết nhiều về thị trường thì càng tạo nhiều niềm tin cho khách hàng
c. Việc trang bị kiến thức tổng quát về văn hóa, xã hội, nghệ thuật giúp chuyên viên QHKH thuận lợi hơn trong giao tiếp với khách hàng
d. Chuyên viên QHKH cần phải tìm hiểu và nhận dạng khách hàng tiềm năng của mình.
 
23. Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩ là:
a.  Xác định dư nợ và số lượng hồ sơ giải ngân trong một thời gian cụ thể
b. Xác định số lượng khách hàng viếng thăm
c. Xác định chi phí và thời gian hoạt động
d. Tất cả các phương án trên
 
24. Loại L/C nào sau đây đảm bảo nhất cho quyền lợi nhà sản xuất ?
a. L/C không thể hủy ngang
b. L/C không thể hủy ngang có xác nhận
c. L/C có thể hủy ngang
 
25. Trong các loại bảo lãnh sau, loại nào được cho là rủi ro nhất?
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh bảo hành
c.  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
d. Bảo lãnh dự thầu
 
26. Trong các loại bảo lãnh sau, bảo lãnh nào chỉ do người bán yêu cầu người mua phát hành:
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh dự thầu
c. Bảo lãnh thanh toán trả tiền tạm ứng
d. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 
27. Một doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền 101.304.000 đồng vào thời điểm sau 5 năm. Doanh nghiệp muốn lập kế hoạch trả nợ bằng cách hàng năm gửi đều đặn một số tiền bằng nhau vào ngân hàng với lãi suất tiền gửi cố định bằng 8%/ năm ( theo phương pháp tính lãi kép). Vậy doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng mỗi năm bao nhiêu tiền để cuối năm thứ 5 có đủ tiền để trả nợ?
a. 16.000.000 đ
b. 18.000.000 đ
c. 17.000.000 đ
 
28. Một hợp đồng tín dụng có trị giá 1.000 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 15%/ năm. Tính tổng số tiền gốc và lãi của hợp đồng khi đến hạn biết hợp đồng có kỳ hạn 9 tháng.
a. 1125,5 triệu đồng
b. 1.075 triệu đồng
c. 1.225 triệu đồng
 
29. Theo anh chị biện pháp quản lý nào được cho là quan trọng nhất đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng?
a. Quản lý giá trị khấu hao tài sản
b. Quản lý doanh thu bán hàng
c. Quản lý các chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm
d. Quản lý tài sản đảm bảo
 
30. TSCĐ của doanh nghiệp bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Theo bạn tài sản này của doanh nghiệp có được tính khấu hao hay không?
a. Có
b. Đáp án khác
c. Không
 

 
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi